Pruchnik: Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik do przepustowości Qdś=630m3/d
  PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 196259 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik do przepustowości Qdś=630m3/d.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik do przepustowości Qdś=630m3/d Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: I Branża architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu-element umowy podstawowej) w tym: 1 Wykonanie robót ziemnych kop z transp urobku na odl do 1km o poj. łyzki 0,6 m3 232,15 2 podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 347,522.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 77214.65 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przewiduje się uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Inżynieria Rzeszów Sp z oo, ul Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 77214.65
  • Oferta z najniższą ceną: 77214.65 oferta z najwyższą ceną: 77214.65
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pruchnik do przepustowości Qdś=630m3/d
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.11.2009 14:48
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:03.11.2009 14:48