UCHWAŁA Nr 200/XXV/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 maja 2005 r.:
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, póz. 2572 z 2004 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

W uchwale Nr 194/XXIV/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik, §. 20 otrzymuje brzmienie:

“§. 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.06.2005 14:04
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.07.2005 15:14