Pruchnik: Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona
 PORTAL/ UZP   Numer ogłoszenia: 385038 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: remontu drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona -wyrównanie -podbudowy ( tłuczniem i masą ) m2 911 -wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1131 -wykonanie warstwy ścieralnej gr 3 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1131 Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: przedmiaru robót,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy: a)Nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. b)Spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. c)Spełniający warunki i wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów określonych przez Zamawiającego w siwz wg. formuły spełnia /nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Formularz oferty, (załącznik Nr 1 do specyfikacji) oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik Nr 1-Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w następujący sposób: - wg podstaw wyceny określonych przedmiarach, - w oparciu o przedmiar robót (opis techniczny, przedmiar robót). UWAGA: Dodatkowo dla każdej pozycji kosztorysu Wykonawca winien podać cenę jednostkową dla 1 jednostki przedmiaru robót tj. wartość kosztów bezpośrednich: R, M, S z doliczeniem kosztów pośrednich, zakupu i zysku, bez podatku VAT. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w pkt. VII c s.i.w.z. Załącznik Nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Załącznik Nr 3 a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych zgodnie z ppkt a dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik Nr 4Wykaz dokumentów zastrzeżonych, jako tajne. Objęte wykazem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. Brak załącznika oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania Załącznik Nr 5 Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Oferta winna być sporządzona wg następujących zasad: - formularz oferty i załącznik Nr 1, 4, 5 Wykonawcy występujący wspólnie składają jako jeden łączny, - załącznik Nr 2 i 3 winien pochodzić od każdego z podmiotów oddzielnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VIII.1 załącznik Nr 3 składa dokumenty, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwww.pruchnik.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik ,37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 Pokój nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pruchnik ,37-560 Pruchnik, ul Rynek 1 Pokój nr 15 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:04.11.2009 14:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak