Pruchnik: Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce
 PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 388018 - 2009; data zamieszczenia: 06.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349150 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce w tym obejmuje: - roboty budowlane kpl 1 - roboty elektryczne kpl 1 - roboty instalacyjne wod-kan ,CO, gaz kpl 1 Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: przedmiaru robót kpl 3, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki j.n. do siwz: Zał. Nr 3 - przedmiar robót, Zał. Nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zał. Nr 5,6,7,8,9 Dokumentacja Projektowa..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 86706.15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Kiełbicki, Budy Łańcuckie 172, 37-114 Białobrzegi, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 86706.15
  • Oferta z najniższą ceną: 86706.15 oferta z najwyższą ceną: 106277.37
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adaptacja pomieszczeń poczty na Ośrodek Zdrowia w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.11.2009 14:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak