UCHWAŁA Nr 203/XXVII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2005r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 439.123
  w tym:
 • zakup gruntu pod drogi 4.623
 • wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego 1.500
 • budowa gimnazjum 433.000
  w tym:
  • zlecenie robót uzupełniających 134.000
 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 139.123
  w tym:
 • podatek VAT od zadań inwestycyjnych wodociągowanie Świebodnej (26.524zł.) i Kramarzówki Obucz (16.695zł.) 43.219
 • dokumentacja sieci kanalizacyjnej 75.000
 • modernizacja oczyszczalni ścieków 20.904

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wprowadza się wolne środki w kwocie 300.000 zł., stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 203/XXVIII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 czerwca 2005r.

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

600

-

 

Transport i łączność

4.623

-

-

60016

 

Drogi publiczne gminne

4.623

-

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.623

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

434.500

-

-

80195

-

Pozostała działalność

1.500

-

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

-

-

80110

 

Gimnazja

433.000

-

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

433.000

-

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

-

43.219

-

40002

-

Dostarczanie wody

-

43.219

-

-

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

43.219

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

95.904

--

90001

-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-

95.904

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

95.904

-Razem

439.123

139.123


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 203/XXVIII/2005
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 czerwca 2005r

Przychody

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

300.000


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2005 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.07.2005 09:58