UCHWAŁA Nr 204/XXVII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie :
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 póz. 1568 z późn. zm) i ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 1. Z budżetu Gminy Pruchnik mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Gminy Pruchnik , jeżeli:
  1. obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
  2. obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.
 2. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:
  1. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu , które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;
  2. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
 4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, określonych w pozwoleniu wydanym przez Konserwatora Zabytków.
 5. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
  1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§2.

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
 2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 4. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona:

  1. jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
  2. jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę Pruchnik i inne uprawnione organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

§3.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,
 3. harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
 4. decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 5. informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
 6. wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§4.

 1. Wnioski o dotację składa się Wójtowi Gminy Pruchnik do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Pruchnik .

§5.

 1. Zatwierdzony przez Wójta Gminy wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu Gminy na dany rok budżetowy.
 2. Dotacje przyznaje Rada Gminy Pruchnik .
 3. Po zatwierdzeniu rozdziału środków przeznaczonych na dotację przez Radę Gminy Pruchnik uchwałą budżetową Wójt Gminy Pruchnik zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub braku możliwości dofinansowania zadania.

§6.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

 1. opis prac lub robót i termin ich wykonania,
 2. kwotę dotacji i tryb jej płatności uzależniony od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
 3. sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
 4. pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji,
 5. zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
 6. zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§7.

 1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót z udziałem przedstawicieli Konserwatora Zabytków i Wójta Gminy Pruchnik .
 2. W celu rozliczenia dotacji składa się Wójtowi Gminy Pruchnik sprawozdanie z wykonania prac lub robót.
 3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§8.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, wykonujący prace lub roboty traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy Pruchnik przez kolejne trzy lata.

§9.

Wójt Gminy Pruchnik prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Pruchnik.

§10.

Wnioski o przyznanie dotacji w 2005 r. można składać do dnia 30 sierpnia 2005r.

§11.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik .
 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych Rady Gminy Pruchnik .

§12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2005 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:22.07.2005 14:39