WÓJT GMINY PRUCHNIK OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku, Rzeplinie, Kramarzówce, Jodłówce i Rozborzu Długim

PRUCHNIK

1.           Działka numer 1938/3 o powierzchni 0,06 ha /B Ps III/ objęta KW 78 755. Położona w strefie osadniczej, stanowiąca enklawę pomiędzy terenami zurbanizowanymi w Pruchniku przy ulicy Kańczudzkiej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Żurawica - Łańcut. W sąsiedztwie działki lub na niej przebiegają media takie jak: e NN, gaz, wodociąg i kanalizacja.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 200,00 złotych.
Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

2.           Działka numer 1462/1 o powierzchni 0,42 ha objęta KW 51 503. Położona w strefie produkcji rolnej wsi Pruchnik. Działka nieużytkowana i o granicach częściowo zatartych. Porośnięta drzewami osiki, olszy i wierzby nadającymi się na opał.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 400,00 złotych.

3.            Działka numer 272/13 o powierzchni 0,2000 ha -objęta KW 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej przy drodze gruntowej, niezabudowana. W pobliżu media eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Możliwość realizacji inwestycji określa art.61 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu przestrzennym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 750,00 złotych.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

4.            Działka numer 1303/9 o powierzchni 0,08 ha - objęta KW 79410 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej w strefie pośredniej wsi Pruchnik, w kompleksie gruntów rolnych. Działka o kształcie foremnym, pochylona w kierunku południowym. Działka bez dostępu do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 770,00 złotych.

5.            Działka numer 1/131 o powierzchni 0,06 ha - objęta KW 51503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej w centralnej części miejscowości Pruchnik, stanowiąca enklawę pomiędzy terenami zabudowanymi, o kształcie nieforemnym, lekko pochylona w kierunku południowym. W sąsiedztwie działki lub na niej przebiegają media takie jak eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Działka nie posiada dostępu do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 000,00 złotych.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT 22%.

RZEPLIN

6             Działka numer 185/1 o powierzchni 0,19 ha - położona w strefie osadniczej w części pośredniej wsi i pośredniej gminy, o kształcie foremnym granicach widocznych, lekko pochylona w kierunku południowo - wschodnim. W chwili obecnej użytkowana jako grunt orny z możliwością zabudowy mieszkalnej. Położona przy drodze gminnej utwardzonej, wyposażona w media: eNN, wodę i gaz.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 800,00 złotych.
Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

KRAMARZÓWKA

7             Działka numer 126/1 o powierzchni 0,09 ha w Kramarzówce -objęta KW 75 202. Działka położona w sąsiedztwie terenów osadniczych o kształcie nieforemnym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik przeznaczona jest w całości pod uprawy rolne. Działka nie posiada dostępu do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 680,00 złotych.

8              Działka numer 590 o powierzchni 0,12 ha w Kramarzówce - objęta KW 37619 prowadzonej przez Sad rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w obszarze produkcji rolnej w strefie centralnej wsi Kramarzówka, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów osadniczych. Działka o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, mocno pochylona w kierunku pomocnym, nieużytkowane pastwisko. Działka bez dostępu do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350,00 złotych.

JODŁÓWKA

9              Działka numer 1534 o powierzchni 0,3224 ha w Jodłówce objęta KW 57 487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie osadniczej i produkcji rolnej wsi Jodłówka przy drodze gminnej urządzonej. Działka niezabudowana porośnięta starymi drzewami owocowymi. Grunt na użytku bonitacyjnym Rola IV a 0,2182 ha położony w strefie rolniczej, pozostały o powierzchni 0,1042 ha w strefie osadniczej.
Cena wywoławcza nieruchomości 4 200,00 złotych.
Do ceny nieruchomości w strefie osadniczej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

10          Działka numer 319/2 o powierzchni 0,0107 ha w Jodłówce -objęta KW 57 487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie centralnej wsi, niezabudowana, stanowiąca część siedliska. Działka o kształcie foremnym i granicach częściowo zatartych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości 710,00 złotych.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

ROZBÓRZ DŁUGI

11          Działka numer 1067/2 o powierzchni 1,0690 ha w Rozborzu Długim - objęta KW 80 851- kształt działki nieforemny, działka płaska położona w bezpośrednim sąsiedztwie potoku, nieużytkowana, na obszarze około 0,20 ha, porośnięta olszą, posiada dostęp do drogi gminnej. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy położona jest w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cena wywoławcza nieruchomości 5 870,00 złotych.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomości wolne od obciążeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto Gminy Pruchnik numer 31909600042003001809750002 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości która wynosi dla działki:

Numer  1938/3 w Pruchniku kwotę  1 020,00 złotych

Numer  1462/1 w Pruchniku kwotę  240,00 złotych

Numer  272/13 w Pruchniku kwotę  1 280,00 złotych

Numer  1303/9 w Pruchniku kwotę  80,00 złotych

Numer  1/131 w Pruchniku kwotę  1 100,00 złotych

Numer  185/1 w Rzeplinie kwotę  880,00 złotych

Numer  126/1 w Kramarzówce  kwotę  70,00 złotych

Numer  590 w Kramarzówce  kwotę  140,00 złotych

Numer 1534 w Jodłówce  kwotę  420,00 złotych

Numer 319/2 w Jodłówce  kwotę  70,00 złotych

Numer 1067/2 w Rozborzu Długim  kwotę  590,00 złotych

w terminie do dnia 18 grudnia 2009 roku z dopiskiem za działkę numer. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

12          Czas i miejsce przetargu : przetarg odbędzie się 22 grudnia 2009 roku o godzinie 1100 w świetlicy Urzędu Gminy Pruchnik /parter/.

13          O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14          W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.

15          Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

16          Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na konto Gminy Pruchnik, jednorazowo ceny nabycia /łącznie z należnym podatkiem VAT/ pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

17          Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

18          Koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości.

19          Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, a uczestnik przetargu jeśli zajdzie taka potrzeba wznowienia granic zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

20          Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik/Referat Rolnictwa/ pokój nr 10 lub telefonicznie pod numerem - 016 623 61 24 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku, Rzeplinie, Kramarzówce, Jodłówce i Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.11.2009 10:06
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.11.2009 10:19