WÓJT GMINY PRUCHNIK OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku,

 

 

P R U C H N I K

1. Działka numer 2070/2 o powierzchni 0,07 ha objęta KW 80973 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka położona przy ulicy Długiej 15 w Pruchniku zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z wyodrębnionymi w nim czterema lokalami. Położenie budynku na działce w bezpośrednim sąsiedztwie drogi /ulica Długa/. Budynek mieszkalny wybudowany w latach międzywojennych ubiegłego wieku w technologi tradycyjnej mieszanej, fundamenty i ściany sutereny z cegły, ściany parteru drewniane. Dach dwuspadowy drewniany pokryty eternitem. W budynku wyodrębniono cztery lokale mieszkalne z których lokale numer 3 i 4 na parterze budynku wraz z przynależnymi udziałami w działce stanowią własność prywatną, natomiast lokale numer 1 i 2 będące przedmiotem sprzedaży stanowią podwyższoną piwnicę /suterenę/. W suterenach podłogi betonowe, okna i drzwi drewniane nietypowe, ogrzewanie piecowe. Zużycie techniczne i funkcjonalno – technologiczne budynku wynosi 70 %.

  • lokal mieszkalny numer 1 – powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,49 m2 wraz z udziałem 1047/10000 części w działce numer 2070/2 o powierzchni 0,07 ha oraz częściami wspólnymi budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych.
    Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie i budynku wynosi 1 500,00 złotych,
  • lokal mieszkalny numer 2 – powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,71 m2 wraz z udziałem 2940/10000 części w działce numer 2070/2 o powierzchni 0,07 ha oraz częściami wspólnymi budynku które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali,
    Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie i budynku wynosi 3 500,00 złotych.

2. Obciążenia nieruchomości : nieruchomości wolne od obciążeń.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto Gminy Pruchnik numer 31909600042003001809750002 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  nieruchomości która wynosi dla działki:

  • dla lokalu numer 1 kwotę 150,00 złotych
  • dla lokalu numer 2 kwotę 350,00 złotych

w terminie do dnia 18 grudnia 2009 roku z dopiskiem za lokal numer .............

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

4. Czas i miejsce przetargu : przetarg odbędzie się 22 grudnia 2009 roku o godzinie 1300 w świetlicy Urzędu Gminy Pruchnik /parter/.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej lokalu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.

7. wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na konto Gminy Pruchnik, jednorazowo ceny nabycia pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

10. koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości.

11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu, a uczestnik przetargu jeśli zajdzie taka potrzeba wznowienia granic zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

12. Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Pruchnik/Referat Rolnictwa/ pokój nr 10 lub telefonicznie pod numerem 016/6236124 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Pruchnik

Stanisław Górski  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustn na sprzedaż nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.11.2009 13:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak