Pruchnik: dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłowka nr 8,
PORTAL/ UZP   Numer ogłoszenia: 420156 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłowka nr 8,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Oświetlenie uliczne ,ze stacji trafo Jodłówka nr 8 Dostawa energii elektrycznej do zasilania Oświetlenia ulicznego , ze stacji trafo Jodłówka nr 8, na terenie Gminy Pruchnik obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej . Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc zamówiona: 2 kW przy mocy przyłączeniowej 3,5 kW c) Termin realizacji zamówienia: od dnia grudzień - 2009 r. na czas nieokreślony.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5341 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                          PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA Zamość Koźmiana 6. Oddział w Przeworsku, ul Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                          Cena wybranej oferty: 5341

·                          Oferta z najniższą ceną: 5341 oferta z najwyższą ceną: 5341

·                          Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa i świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej: Oświetlenie uliczne , ze stacji trafo Jodłowka nr 8,
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.12.2009 14:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak