Pruchnik: Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona
  PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 421340 - 2009; data zamieszczenia: 08.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385038 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: remontu drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona -wyrównanie -podbudowy ( tłuczniem i masą ) m2 911 -wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1131 -wykonanie warstwy ścieralnej gr 3 cm z mieszanki miner-bitum. m2 1131 Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: przedmiaru robót,..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 76355.20 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowa Dróg i Mostów - Józef Babiś,, oś Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 76355.20
  • Oferta z najniższą ceną: 76355.20 oferta z najwyższą ceną: 100971.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej w miejscowości Pruchnik ul Zielona
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.12.2009 11:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak