UCHWAŁA Nr 206/XXVII/2005

 

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie :
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 4,6,6a,6b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 

 

 

 

 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pruchnik oraz określa zasady i sposób gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie tut. gminy.
 2. Gmina stwarza odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku przez:
  1. odpowiednią politykę ekologiczną,
  2. propagowanie zachowań proekologicznych mieszkańców,
  3. tworzenie warunków do zbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych oraz padłych zwierząt.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
 2. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zbierane do typowych pojemników,
 3. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,
 4. odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, cmentarzy,
 5. nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
 6. zakładzie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą być to składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,
 7. przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, posiadającego wydane przez Wójta Gminy Pruchnik zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 8. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Regulamin obowiązuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Właścicieli, współwłaścicieli, dzierżawców nieruchomości, użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, usługowych, magazynowych, obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej a także inne podmioty władające nieruchomościami.
 2. Kierowników budów.
 3. Przedsiębiorstwa użytkujące tereny służące komunikacji publicznej.
 4. Wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego

 

§ 4.

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w miejscach na ten cel wyznaczonych zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

§ 5.

 

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego,
 2. podejmowania starań o estetyczny wygląd budynków i działek poprzez zapewnienie systematycznego sprzątania terenu nieruchomości, a w szczególności oczyszczania z zanieczyszczeń dojść do budynków, ich otoczenia oraz terenów zielonych,
 3. niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości, a także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego(utrzymywanie drożności przepustów i zajazdów do posesji).
 4. przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
 5. wybudowanie szczelnego zbiornika na nieczystości płynne bądź przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej,
 6. do kanalizacji sanitarnej nie wolno dostarczać wód opadowych, wód zdrożnych gnojówki, gnojowicy, ciekłych odpadów niebezpiecznych (oleje, kwasy, ługi, itp.).

 

2. Zarządcy dróg są zobowiązani do wywożenia pryzm śniegowych utrudniających komunikację.

 

 

3. Placówki handlowe, gastronomiczne i nieruchomości na których prowadzona jest działalność
   gospodarcza powinny być wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
   oraz kosze
uliczne.

 

 

4. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów komunalnych.

 

 

5. Organizatorzy imprez publicznych mają obowiązek utrzymania porządku w czasie imprezy
    (zapewnienie odpowiedniej ilości koszy) oraz uporządkowania terenu po jej zakończeniu.

 

§ 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
 2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady.
 3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
 4. Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczącą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

§ 7.

 

 

 

 

 1. Na nieruchomościach lub ich częściach dopuszcza się mycie samochodów pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, przy czym nie można powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
 2. Doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

§ 8.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

 

 

 

 

 

 

 

 1. wyposażyć nieruchomości w worki lub pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych i ich segregacji oraz utrzymywać je we właściwym stanie sanitarnym i technicznym.
 2. zawrzeć umowę z jednostką wywozową posiadającą zezwolenia wójta na wywóz nieczystości.
 3. przedstawiać do wglądu upoważnionym pracownikom gminnej administracji aktualną umowę z uprawnioną jednostką wywozową na wykonywanie usług wraz z fakturami oraz umożliwić wstęp na teren posiadłości w celu przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9.

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. przekazywania odpadów roślinnych, których nie ma możliwości skompostować czy wykorzystać w celach energetycznych przedsiębiorstwom wywozowym na zasadach takich jak drobne odpady komunalne.
 2. wyposażenia nieruchomości (dotyczy miejscowości nie skanalizowanych) w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
 3. zbiornik bezodpływowy należy wykonać jako konstrukcję szczelną, dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenia.
 4. systematycznego opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych by nie dopuścić do wylewania się nie oczyszczonych ścieków do gruntu lub do wody.
 5. zabrania się odprowadzania wody zużytej na cele bytowe i gospodarcze, płynnych odchodów zwierzęcych z gnojowni, kompostowni, silosów, ścieków z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ścieków przemysłowych do rzek, potoków, rowów, gleby lub ziemi oraz na grunty sąsiednie.

 

2. Gospodarstwa rolne i hodowlane zobowiązane są do:

 

 

 

 

 

 

 

 1. wyposażenia gospodarstwa w szczelne zbiorniki na gnojówkę i obornik,
 2. wykorzystywania nawozów naturalnych zgodnie z ustawą o nawozach,
 3. przykrycia lub wymieszania z glebą nawozu naturalnego niezwłocznie po jego zastosowaniu.

Rozdział 3
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

 

§ 10.

 

 

 

 

 1. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych (worki, pojemniki) na terenie nieruchomości powinny być estetyczne, szczelne, wykonane z materiałów trwałych, zamykane.
 2. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu:

 

 

  1. posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,
  2. łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego,
  3. nie stwarzającym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla najbliższego otoczenia.

§ 11.

 

 

 

 

 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
 2. Odpady niebezpieczne inne niż wymienione w ust. 1 powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 12.

 

 

 

 

 1. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach nie przystosowanych do tego celu oraz w ogniskach.
 2. Zabrania się wypalania roślinności, w tym traw na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych itp.

§ 13.

 

 

 

 

 

 

 1. Gmina zobowiązana jest do stwarzania warunków selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i umożliwienie odbioru posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości.
 2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowane worki z tworzyw sztucznych .
 3. Do selektywnej zbiórki szkła i stłuczki szklanej stosuje się oznaczone pojemniki:

 

 

  1. koloru zielonego - na szkło kolorowe,
  2. koloru białego -na szkło białe.

 

 

 1. Do pojemników lub worków z tworzyw sztucznych na szkło opakowaniowe nie wolno wrzucać innych odpadów szklanych tj. szkła okiennego czy luster.

§ 14.

Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną w umowie z przedsiębiorstwem wywozowym lub zakładem unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 15.

 

 

 

 

 

 

 1. Zabrania się gromadzenia w workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
 2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także odpadów roślinnych).
 3. Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 16.

 

 

 

 

 

 

 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.
 2. Odpady powstające w wyniku remontów, rozbiórki obiektów, zmiany pokryć mogą być wywożone na indywidualne zlecenie za odrębną odpłatnością.
 3. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być gromadzone oddzielnie i kompostowane we własnym zakresie.

Rozdział 4
Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów komunalnych

§ 17

Podmioty uprawnione zobowiązane są do wywożenia odpadów stałych na składowisko odpadów posiadające wszelkie prawem określone uzgodnienia,
a odpady płynne do kolektora zrzutowego oraz do udokumentowania gotowości odbioru odpadów stałych i płynnych przez podmioty zarządzające tymi obiektami.

§ 18.

Podmioty uprawnione zobowiązane są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w tym sporządzania rejestrów wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości, prowadzenia statystyki zbiorczej oraz przedstawiania danych corocznie Gminie.

§ 19.

Podmioty uprawnione zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na prowadzoną działalność zgodnie z ustawą.

Rozdział 5
Zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

 

§ 20.

 

 

 

 

 1. Odpady zbierane w workach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym z częstotliwością raz na miesiąc.
 2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości w taki sposób i z odpowiednią częstotliwością aby nie nastąpił wypływ ze zbiornika, który spowoduje zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§ 21.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wywozowym.

§ 22.

 

 

 

 

 1. Właściciel nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do posiadania z przedsiębiorcą odpowiedzialnym za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (Urząd Gminy Pruchnik) umowy określającej warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od jej przekazania do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru tego przyłączenia wymagają uzgodnienia z Gminą. Obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.

§ 23.

Rada Gminy w Pruchniku uchwala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości na terenie tut. gminy.

Rozdział 6
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 

§ 24.

 

 

 

 

 

 

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, tzn. nie pozostawiania bez dozoru lub należycie uwiązanego, pozostawiania w pomieszczeniu zamkniętym bądź za ogrodzeniem ale bez zabezpieczenia przed wydostaniem się z niego, zapobiegać uciążliwości jaką mogą powodować zwierzęta dla innych mieszkańców.
 2. Zabrania się pozostawiania psów w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń jak kaganiec czy smycz.
 3. Osoby nadzorujące psy są zobowiązane do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Psy pozostawione bez nadzoru będą traktowane za bezdomne i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt, skąd mogą być wykupione przez właściciela w okresie 14 dni od dnia odłowienia. Po tym terminie stają się własnością schroniska i podlegają sprzedaży na zasadach ogólnych.

§ 25.

Psy obronne i agresywne używane do pilnowania posesji i przedsiębiorstw należy szczególnie zabezpieczyć przed wydostaniem się ich na zewnątrz ogrodzenia lub trzymać na odpowiedniej uwięzi.

§ 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych oraz innych obiektów, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).
 2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.
 3. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do przestrzegania zasad i terminów szczepienia przeciwko wściekliźnie w lecznicy dla zwierząt lub zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie gminy zgodnie z wcześniej ogłaszanymi komunikatami.
 4. Obowiązkiem właściciela psa jest opłacenie podatku od jego posiadania zgodnie z odrębnie ustalonymi zasadami.

Rozdział 7
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach gminy

 

§ 27.

 

 

 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być chowane tak, aby nie powodowały uciążliwości dla osób trzecich tzn.:

 

 

  1. teren hodowli musi spełniać wymogi sanitarno - epidemiologiczne i estetyczne,
  2. hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary oraz odpady i odchody.

§ 28.

 

 

 

 

 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa w ilości do 50 sztuk i królików w ilości do 50 sztuk.
 2. Zakazuje się w szczególności przebywania zwierząt gospodarskich na terenie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych oraz wypasania zwierząt na poboczach dróg publicznych.

§ 29.

 

1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich, w tym ptactwa i królików jest zobowiązany
    zapewnić:

 

 

 

 

 

 

 

 1. usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi,
 2. odizolowane od przyległych terenów budowli rolniczych uciążliwych pasami zieleni średnio i wysokopiennej,
 3. gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza)

 

2. Ustala się warunki prowadzenia hodowli pszczół na terenie gminy:

 

 •  

 • minimalna odległość uli od granicy sąsiedniej nieruchomości: 10m
 • minimalna odległość uli od dróg i budynków: 30m
  granice działki należy obsadzić żywopłotem

Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

 

§ 30.

 

 

 

 

 

 

 1. We wszystkich nieruchomościach powinna być, co najmniej raz w roku przeprowadzona deratyzacja miejsc i pomieszczeń takich jak: korytarze, piwnice, węzły cieplne, przyłącza wodociągowe, pomieszczenia gospodarcze. Użytkownicy nieruchomości obowiązani są na własny koszt i we własnym zakresie dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich dróg mogących służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia do tych obiektów. Ewentualne powszechne deratyzacje organizowane będą zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy wydanym w porozumieniu z właściwym Inspektorem Sanitarnym.
 2. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz w roku.
 3. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich maja obowiązek przekazania ich do utylizacji, do wskazanych przez gminę zakładów posiadających wymagane zezwolenia.

Rozdział 9
Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu

 

§31.

 

 

 

 

 1. Nadzór nad realizacją obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie sprawuje Wójt Gminy.
 2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów Regulaminu dotyczących zadań dla gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadających zezwolenie na wykonanie usług usuwania odpadów komunalnych powierza się na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Pruchnik pracownikom Urzędu Gminy w Pruchniku.

§32.

Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone karą grzywny z art. 77, 117, 114 i 145 Kodeksu wykroczeń.

§33.

Wykonanie uchwały, w tym kontrolę przestrzegania “Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Pruchnik” powierza się Wójtowi Gminy.

§34.

 

 

 

 

 1. Traci moc uchwała 168/XXI/97 Rady Gminy w Pruchniku z dnia 2 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
 2. Uchyla się w całości uchwałę Nr 188/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005r.
  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
  na terenie gminy Pruchnik.

§35.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2005 11:00
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:28.12.2020 12:44