Pruchnik: Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku
   PORTAL/ UZP       Numer ogłoszenia: 428012 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404714 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku Część I Dostawa i montaż komory chłodniczej z płyty warstwowej wraz z agregatami chłodniczymi Część II Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu weselnym oraz w pomieszczeniu sali tanecznej Część III Dostawa i montaż okapu z wentylacją Część IV Dostawa basenów ze stali nierdzewnej Część V Dostawa materiałów do robót budowlanych Dla każdej części obowiązują takie same terminy, dokumenty oświadczenia, wymagania wymienione w niniejszym siwz Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm Budowlanych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.32.00-7, 39.71.70.00-1, 44.41.00.00-7, 24.90.00.00-3, 24.91.00.00-6, 44.10.00.00-1, 44.11.32.00-7, 44.11.18.00-9, 44.17.10.00-9, 44.80.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 63554 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa i montaż komory chłodniczej z płyty warstwowej wraz z agregatami chłodniczymi

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowo - Produkcyjny TERMSTAL S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko, Ul. Krakowska 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 22300
 • Oferta z najniższą ceną: 22300 oferta z najwyższą ceną: 22300
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu weselnym oraz w pomieszczeniu sali tanecznej

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowo - Produkcyjny TERMSTAL S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko, Ul. Krakowska 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 18500
 • Oferta z najniższą ceną: 18500 oferta z najwyższą ceną: 18500
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa i montaż okapu z wentylacją

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowo - Produkcyjny TERMSTAL S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko, Ul. Krakowska 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10200
 • Oferta z najniższą ceną: 10200 oferta z najwyższą ceną: 10200
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa basenów ze stali nierdzewnej

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Handlowo - Usługowo - Produkcyjny TERMSTAL S.C. mgr inż. Jerzy Bąk, Mariusz Piśko, Ul. Krakowska 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3700
 • Oferta z najniższą ceną: 3700 oferta z najwyższą ceną: 3700
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa materiałów do robót budowlanych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA HANDLOWA ADAM-2 S.C. Adam Szałaj, Ul. Jana Pawła II 9, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8854
 • Oferta z najniższą ceną: 8854 oferta z najwyższą ceną: 8996,80
 • Waluta: PLN.Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa urządzeń i materiałów do robót wykończeniowych w budynku remizy OSP Nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.12.2009 12:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak