Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ z dnia 21-10-2009r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1  w Pruchniku".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku Nr 1 zwana dalej  Zamawiającym  informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Powyższa zmiana dotyczy niżej wymienionych zapisów:

W załączniku nr 3.1  do Umowy  oraz załączniku nr 4 do SIWZ (EXCEL)

 opis przedmiotu zamówienia w pkt.  II kabina zespolona jedno-modułowa

-przebudowa z przodu z szyba panoramiczną „ montaż nowej szyby od Star 1142”   ma być Star 266,

-„montaż nowego zderzaka od star 244”  ma być Star 266

                                                            W załączniku  nr 3 do siwz  wzór umowy

Zmieniono zapisy w § 6,7,8,9,10,11, jak określono  niżej

§ 6.

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w kwocie  zł .......................................... netto plus VAT w wysokości 7%..................................

      Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  zł ......................................... .

      Słownie :...........................................................................................

2.Strony ustalają, że  rozliczenie przedmiotu umowy  może nastąpić fakturami przejściowymi do 40% wartości  zadania oraz fakturą końcowa wystawioną po odbiorze technicznym.       

                                                          

§ 7.

Wykonawca wystawi fakturę na :

Ochotniczą Straż Pożarną  Pruchnik 1    ul Ks. Bronisława Markiewicza  9 

§ 8.

  Należność  za  wykonane  prace  będzie  uregulowana  w  formie  przelewu  na  rachunek  WYKONAWCY :…………………………………………., w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego. 

§ 9.

Podstawę  wydania  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  stanowi  protokół odbioru  fizycznego  przedmiotu  umowy podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy

§ 10.

1.Na  roboty  będące  przedmiotem  umowy  ustala  się  okres  gwarancji , który  wynosi

   36 miesięcy    licząc  od  daty  odbioru  końcowego .

2.Na  zamówione  podzespoły  z  zakupu  wykonawca  udziela  gwarancji  zgodnie                   

      z  gwarancją  ich  producenta.

§ 11.

1.Zamawiający dla prawidłowej realizacji umowy dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku :

-gdy potrzeba zmian do umowy wynika z przyczyn natury technicznej-wad ukrytych niewidocznych przy przekazywaniu samochodu do karosażu.

-udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych nie objętych  zakresem robót w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy,

2.Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, a)gdy wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej określone w pkt.1.

     b)gdy wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem

3.Zmiany umowy określone w ust. 1,2 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone gdy  Wykonawca zwróci się do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, 

   zawierającego uzasadnienie.

    a) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 

      dokona oceny zasadności zmiany umowy.

    b) przy wprowadzaniu zmian określonych w niniejszym paragrafie  należy zachować warunki 

     określone  w paragrafie 13ust. 1 niniejszej umowy

 Poniżej zamieszczono  cały wzór UMOWY

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

„WZÓR  UMOWY”

zawarta  w  dniu   ........................  w  Pruchniku  pomiędzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Pruchniku 1  ul Ks. Bronisława Markiewicza nr 9

zwanym  dalej  ZAMAWIAJĄCYM  reprezentowanym przez

Jan Papała -  Prezesa Zarządu OSP

Józef Szkoła-  Skarbnika Zarządu OSP

 a

………………………………………………………..

reprezentowaną przez………………………………..

 zwanym  dalej  WYKONAWCĄ

§ 1.

Udzielenie  zamówienia  następuje  w  wyniku  przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego  zgodnie   z  ustawą  z  dnia  29.01.2004r. "Prawo  zamówień  publicznych"  (tekst jednolity Dz.U nr 223 poz 1655 z 2007r z późniejszymi zmianami.)

.

§ 2.

Przedmiotem  umowy  jest : Karosacja samochodu pożarniczego STAR 266 dla OSP Nr 1 w Pruchniku „ zgodnie  z  zakresem  rzeczowym  określonym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia zał. nr 1 do umowy.

§ 3.

Przy  przekazaniu  podwozia  samochodu  zostanie  sporządzony  protokół  w którym strony  określą  stan  techniczny  samochodu. Protokół  wymaga  podpisu  obu  stron.

§4.

1. Termin  realizacji  przedmiotu  umowy  ustala  się  do  dnia 22-12-2009 r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego   

 i  sprawdzenie działania wszystkich podzespołów zamontowanych na samochodzie 

§ 5.

Odbiór przedmiotu zamówienia:

1.       Przedmiotem odbioru będzie samochód wraz zamontowanymi podzespołami,

2.       Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu atestów i certyfikatów jakości, aprobat technicznych, oraz wykazu zamontowanych części i podzespołów.

3.       Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w ciągu 3 dni od zawiadomienia przez wykonawcę,

4.       Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w zał. nr 1 do umowy, Zamawiający może odmówić odbioru.

5.       Z czynności odbioru sporządza się  protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

§ 6.

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w kwocie  zł .......................................... netto plus VAT w wysokości 7%..................................

      Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  zł ......................................... .

      Słownie :...........................................................................................

2.Strony ustalają, że  rozliczenie przedmiotu umowy  może nastąpić fakturami przejściowymi do 40% wartości  zadania oraz fakturą końcowa wystawioną po odbiorze technicznym.       

                                                          

§ 7.

Wykonawca wystawi fakturę na :

Ochotniczą Straż Pożarną  Pruchnik 1    ul Ks. Bronisława Markiewicza  9 

§ 8.

  Należność  za  wykonane  prace  będzie  uregulowana  w  formie  przelewu  na  rachunek  WYKONAWCY :…………………………………………., w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia faktury do Zamawiającego. 

§ 9.

Podstawę  wydania  Zamawiającemu  przedmiotu  umowy  stanowi  protokół odbioru  fizycznego  przedmiotu  umowy podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy

§ 10.

1.Na  roboty  będące  przedmiotem  umowy  ustala  się  okres  gwarancji , który  wynosi

   36 miesięcy    licząc  od  daty  odbioru  końcowego .

2.Na  zamówione  podzespoły  z  zakupu  wykonawca  udziela  gwarancji  zgodnie                          z  gwarancją  ich  producenta.

§ 11.

1.Zamawiający dla prawidłowej realizacji umowy dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku :

-gdy potrzeba zmian do umowy wynika z przyczyn natury technicznej-wad ukrytych niewidocznych przy przekazywaniu samochodu do karosażu.

-udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych nie objętych  zakresem robót w opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 3.1, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy,

2.Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, a)gdy wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej określone w pkt.1.

     b)gdy wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem

3.Zmiany umowy określone w ust. 1,2 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone gdy  Wykonawca zwróci się do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, 

   zawierającego uzasadnienie.

    a) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy 

      dokona oceny zasadności zmiany umowy.

    b) przy wprowadzaniu zmian określonych w niniejszym paragrafie  należy zachować warunki 

     określone  w paragrafie 13ust. 1 niniejszej umowy

§ 12.

1.Strony  ustalają , że  wiążącą  ich  formą  odszkodowania  będą  kary  umowne.

2.WYKONAWCA  zapłaci  ZAMAWIAJĄCEMU  kary  umowne  w  następujących

    przypadkach  i  w  następującej  wysokości : 

 -  za  opóźnienie w ukończeniu przedmiotu  umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji  - w  wysokości  0,2% wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  zwłoki 

- za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji  zadania  z  przyczyn  zależnych  od WYKONAWCY , w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  umownego  za  każdy  dzień  przerwy

    -  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  WYKONAWCY                     

   w  wysokości  10% wynagrodzenia  umownego  .

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne :

  a/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu

  b/  za każdy następny dzień opóźnienia odpowiednio w każdym z tych dni

5. ZAMAWIAJĄCY  zapłaci  WYKONAWCY  kary  umowne  w  następujących przypadkach  i  następującej  wysokości:

  -  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  WYKONAWCY

     wg  art.145  Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych“ 

  -  za  każdy  dzień  zwłoki  w  odbiorze  gotowego  wyrobu  w  wysokości

     0,03 %  wynagrodzenia  umownego

6. W  przypadku , gdy  szkoda  przewyższa  wartość  zastrzeżonych  kar  umownych, strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  określonych  w  Kodeksie  Cywilnym.

7. Zamawiający  zapłaci  WYKONAWCY  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie w  zapłacie  wynagrodzenia

§ 13.

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu stron  wyrażoną  w  formie  pisemnego  aneksu  pod  rygorem  nieważności.

2. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  oraz  wprowadzenia  nowych  postanowień  do  umowy, jeżeli  przy  ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty, na  podstawie  której  dokonano  wyboru  oferenta, chyba, że  konieczność  wprowadzenia takich  zmian  wynika  z  okoliczności,  których  nie  można  było przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.

3. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy , o ile nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  przepisy  o  zamówieniach  publicznych.

§ 15.

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach , z  tego  1  egz. dla  WYKONAWCY  i  2  egz.  dla  ZAMAWIAJĄCEGO .

                

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o zmianie siwz do karosacji samochodu pożarniczego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.10.2009 11:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak