Pruchnik: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego PN. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z elementów Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 433320 - 2009; data zamieszczenia: 17.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego PN. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z elementów Remizy OSP nr 3 w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego na Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z elementów Remizy OSP nr 3 w Pruchniku Część II Wykonanie elementów ogrodzeniowych ze słupkami i brama 1)Wykonanie i montaż elementów ogrodzeniowych wysokości 1.20 m długości 2.50 m 72,5 2)Słupki ogrodzeniowe długości 2.30 m szt 28 3)Wykonanie i montaż bramki ogrodzeniowej rozwieranej kompletnej szt 1 Szczegółowy opis robót zawiera przedmiar robót załącznik nr 4 do siwz EXCEL Terminy i warunki dla każdej części zamówienia są takie same..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7656.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Metalowy Usługi Produkcja Handel Henryk Wrotny, Pruchnik 297a,, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 7656.00
  • Oferta z najniższą ceną: 7656.00 oferta z najwyższą ceną: 7656.00
  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego PN. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z elementów Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.12.2009 13:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak