Zmiana w budżecie gminy na 2004r

UCHWAŁA Nr 159/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004r

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 54.866 w tym:

 • dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 19.866 z przeznaczeniem na realizację podkomponentu B2 ”Edukacja” - Materiały edukacyjne i wyposażenie (pomoce szkolne). Decyzja WP Nr 96 z dnia 06.12.2004r.
 • refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy 25.000
 • sprzedaż wody wg obowiązujących taryf 10.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Dokonuje się zmiany podziału klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczącej komponentu B-2
    na kwotę 53.156 zł., zgodnie z przelewem otrzymanym z Urzędu Wojewódzkiego (w załącz.).
    Plan został wprowadzony uchwałą Nr 139/XIX/04 z dnia 15.09.2004r..
Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 105.866 w tym:

 • odpis na Izby Rolnicze 1.000
 • wymiana centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia 12.000
 • wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy 42.000
 • materiały biurowe i delegacje w Urzędzie Gminy i utrzymanie budynku 13.500
 • Ochotnicze Straże Pożarne – zakup paliwa itp. 5.000
 • odsetki od zaciągniętych kredytów 10.500
 • krzewienie kultury fizycznej 2.000
 • zakup pomocy dydaktycznych z komponentu B2 19.866

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 51.000 w tym:

 • podatek od towarów i usług (VAT) zaopatrzenia wsi w wodę 51.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 159/XXI/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 28 grudzień 2004

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

19.866

-

80101

-

Szkoły podstawowe

14.648

-

-

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14.648

-

80110

-

Gimnazja

5.218

-

-

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.218

750

-

-

Administracja publiczna

25.000

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

25.000

-

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

25.000

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

10.000

-

40002

 

Dostarczanie wody

10.000

-

-

0830

Wpływy z usług

10.000

Razem

54.866


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 159/XXI/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 28 grudzień 2004

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

53.156

53.156

-

80101

-

Szkoły podstawowe

44.506

44.506

-

-

2700

Ośrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

-

44.506

-

-

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

44.506

-

-

80110

-

Gimnazja

8.650

8.650

-

-

2700

Ośrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł

-

8.650

-

-

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

8.650

-


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 159/XXI/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 28 grudzień 2004

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

-

-

Rolnictwo i łowiectwo

1.000

-

-

01030

-

Izby rolnicze

1.000

-

-

-

2850

Wpływy gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1.000

-

700

-

--

Gospodarka mieszkaniowa

12.000

-

-

70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

11.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

750

-

-

Administracja publiczna

55.500

-

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55.500

-

-

-

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.000

-

-

-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.159

-

-

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.000

-

-

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.500

-

--

-

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

300

-

-

-

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

341

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.100

-

-

-

4260

Zakup energii

3.100

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

-

-

-

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

-

754

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

5.000

-

-

75412

-

Ochotnicze straże pożarne

5.000

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

757

-

-

Obsługa długu publicznego

10.500

-

-

75702

-

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10.500

-

-

-

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

10.500

-

926

-

-

Kultura fizyczna i sport

2.000

-

-

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu

2.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

19.866

-

-

80101

-

Szkoły podstawowe

14.648

-

-

-

4243

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14.648

-

-

80110

-

Gimnazja

5.218

-

-

-

4243

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.218

-

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-

51.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

-

51.000

-

-

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

-

51.000

Razem

105.866

51.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w budżecie gminy na 2004r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż