Nr    3410/ 41/2009                                                               Pruchnik 2009-12-29

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą  uznano ofertę firmy:

FIRMA HANDLOWA  Kazimierz Szczygielski  BIURO-SERWIS „PRIMAKS”  Ul. Jagiellońska 14

37-200 Przeworsk

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą.

Zawiera najniższą cenę   33799,53 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia  warunki

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FIRMA HANDLOWA

Kazimierz Szczygielski

BIURO-SERWIS „PRIMAKS”

Ul. Jagiellońska 14

37-200 Przeworsk

33799,53

brutto

33799,53

-------------- *100=  100

33799,53

100

W ofercie nr 2  na podst. Art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) została poprawiona oczywista omyłka rachunkowa – tj. w formularzu ofertowym była wartość brutto 33799,52 zł na 33799,53 zł

Pozostałe złożone oferty

Nr

of

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

RESGRAPH

Spółka z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

34462,61

brutto

33799,53

-------------- *100=  98,0759

34462,61

98,0759

3

Hurt – Papier

Ryszard Cebula Spółka Jawna

35-082 Rzeszów

Ul. Podkarpacka 57 B

35857,03

brutto

33799,53

-------------- *100=  94,2619

35857,03

94,2619

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie  wpłynęła żadna inna  oferta.

W niniejszym postępowaniu nie  wykluczono żadnego z Wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ze złożonych  ofert.

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2009 07:40
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:29.12.2009 07:56