Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 433490-2009 z dnia 2009-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w siwz.
Termin składania ofert: 2009-12-28
Pruchnik: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku
PORTAL/ UZP       Numer ogłoszenia: 6814 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 433490 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik nr 4 do siwz EXCEL Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w siwz...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.80.00.00-8, 22.99.00.00-6, 30.10.00.00-0, 30.20.00.00-1, 32.50.00.00-8, 39.24.12.00-5, 19.50.00.00-1, 33.76.00.00-5, 39.80.00.00-0, 15.86.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 27704.53 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.01.2010.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski Biuro-Serwis Primaks, ul Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 27704.53

·                  Oferta z najniższą ceną: 27704.53 oferta z najwyższą ceną: 29391.01

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów biurowych, środków czystości, bhp itp. do Urzędu Gminy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.01.2010 14:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak