Zmiana w budżecie gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 160/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. póz. 74 z późniejszymi zmianami i art. 35 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz U. Nr 63 póz. 639 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.145 zł. w tym:

 • wpływy z opłaty produktowej l. 145 zł.
  tj. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.145 zł.
             
  90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
                           produktowych 1.145 zł.
             
  0400 - Wpływy z opłaty produktowej 1.145 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.145 zł. w tym:

 • prowadzenia edukacji ekologicznej z zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów i jej selekcyjnej zbiórki 1. 145 zł.
  tj. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.145 zł.
             
  90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
                          produktowych 1.145 zł.
             
  4300 - Zakup usług pozostałych 1.145 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż