Zmiana uchwały własnej

UCHWAŁA Nr 161/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
zmian uchwały własnej

Działając na podstawie art- 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. póz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 63 póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. W uchwale Nr 145/XX/04 z dnia 11 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. skreśla się w § l zapis:
  2. “wpływy z opłaty produktowej 1. 145 zł." a wprowadza się zapis:

    “wpływy z podatku od środków transportu 1.145 zł."

  3. W załączniku Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały skreśla się zapis:

“75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1. 145 zł." a wprowadza się nowy

“75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych 0340 Podatek od środków transportu 1. 145 zł".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż