Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 10480-2010 z dnia 2010-01-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym : -benzyna bezołowiowa - PB/95 , -olej napędowy - ON...
Termin składania ofert: 2010-01-21


Pruchnik: Sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportowych Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym
PORTAL/UZP       Numer ogłoszenia: 28766 - 2010; data zamieszczenia: 02.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10480 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportowych Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym : -benzyna bezołowiowa - PB/95 , -olej napędowy - ON , -gaz -LPG , 2.2 Dostawa paliw dokonywana będzie w systemie bezgotówkowym, na podstawie wykazu pojazdów będących w posiadaniu i rozliczanych przez Gminę Pruchnik. 2.3 Realizacja dostaw paliwa odbywać się będzie na terenie miejscowości Pruchnik 2.4 Wielkość lub zakres zamówienia: Szacunkowe ilości zamawianych paliw wynoszą: - benzyna bezołowiowa PB/95 - 10.000 litrów - olej napędowy - ON - 18.000 litrów - gaz -LPG - 700 litrów Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia - w przypadku niewykorzystania w/w ilości paliw. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       F.H.U. Bis Bożena Kuźma, ul Bieszczadzka 1, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130750.00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 93766.64

·                  Oferta z najniższą ceną: 93766.64 / Oferta z najwyższą ceną: 93766.64

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywne dostarczanie paliw płynnych do środków transportowych Zamawiającego dokonywana w systemie bezgotówkowym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:02.02.2010 09:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak