Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 24000-2010 z dnia 2010-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
2.2 Wielkość lub zakres zamówienia: I. podziały nieruchomości II. aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych a) teren zurbanizowany b) teren niezurbanizowany III. mapa zasadnicza nowy pomiar a) teren zurbanizowany b)...
Termin składania ofert: 2010-02-04


Pruchnik: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na terenie gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 43098 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24000 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na terenie gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wielkość lub zakres zamówienia: I. podziały nieruchomości II. aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych a) teren zurbanizowany b) teren niezurbanizowany III. mapa zasadnicza nowy pomiar a) teren zurbanizowany b) teren niezurbanizowany IV. mapa do celów prawnych - synchronizacja V. inwentaryzacja powykonawcza Szczegółowy wykaz usług określono w załączniku nr 5 do siwz Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu zamówienia - w przypadku niewykorzystania w/w ilości zakresu zamówienia. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z części usług, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-0, 71.35.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Usługi Geodezyjne Tadeusz Szczepanik, ul Słowackiego 8/7, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55300 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 55100

·                  Oferta z najniższą ceną: 55100 / Oferta z najwyższą ceną: 74960

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:16.02.2010 08:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak