Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym

UCHWAŁA Nr 162/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 67 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 89/XII/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym w § 1 ust. 1 kwotę 40,00 zł. słownie: czterdzieści złotych zastępuje się kwotą 60,00 słownie: sześćdziesiąt złotych .

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3

Nadzór nad realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż