Uchwalenie Programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr 163/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
uchwalenia Programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjąć program współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o następującej treści:

I WPROWADZENIE

Zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

II ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem programu jest określenie form udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w realizacji działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 tejże ustawy. Program podaje możliwości włączenia podmiotów programu na zasadzie partnerstwa do działalności społeczno – użytecznej na rzecz pożytku publicznego.

III CELE PROGRAMU

Celem niniejszego programu jest wdrażanie woli współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) poprzez określenie ram tej współpracy i kierunków rozwoju współdziałania. Współpraca ta oparta będzie na zasadach pomocniczości suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji, aktywności i jawności.

IV PODMIOTY PROGRAMU

Podmiotami programu współpracy są:

 1. organizacje pozarządowe
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Pruchnik lub na rzecz jej mieszkańców.

V FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca gmin w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi może być prowadzona w szczególności poprzez:

 1. zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
  1. powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

 2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków
 3. konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji
 4. tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonym z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z określeniem przedmiotów ich działania
 5. promocja działalności podmiotów programu poprzez zamieszczanie informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronie internetowej gminy.

VI KIERUNKI WSPÓŁPRACY

    1.  Program w roku 2005 obejmuje zadania w zakresie:

  1. działalności charytatywnej
  2. podtrzymania tradycji narodowej, pielgrzymowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. ochrony i promocji zdrowia
  4. promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy
  5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
  7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  9. ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznym
  11. promocji i organizacji wolontariatu
 
    2.  Wójt Gminy Pruchnik może na wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listę zadań
         realizowanych w 2005r. po zasięgnięciu opinii Rady Gminy.

VII REALIZACJA PROGRAMU

 1. Program opublikowany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruchnik.
 2. Po zakończeniu programu Wójt Gminy Pruchnik przedstawi Radzie Gminy informację o sposobie realizacji programu, uwzględniając m.in. wykonanie budżetu Gminy na rok 2005 w zakresie wspierania organizacji pozarządowych

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż