Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Domu Kultury w Hawłowicach i Magla w Jodłówce”Pruchnik: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Domu Kultury w Hawłowicach i Magla w Jodłówce
PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 83632 - 2010; data zamieszczenia: 24.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Domu Kultury w Hawłowicach i Magla w Jodłówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji : Część I: do obiektu Domu Kultury w Hawłowicach oraz Część II: do obiektu Magiel w Jodłówce obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Część I - Dom Kultury w Hawłowicach. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Domu Kultury w Hawłowicach obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: a) Grupa przyłączeniowa: V b) Moc zamówiona: 9 kW , Grupa Taryfowa C11 c) Termin realizacji zamówienia: od dnia 30-03-2010 r. na czas nieokreślony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Część II - Magiel w Jodłówce Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektu Magla w Jodłówce obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej . Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Parametry techniczne: d) Grupa przyłączeniowa: V e) Moc zamówiona : 9 kW , Grupa Taryfowa C11. f) Termin realizacji zamówienia: od dnia 30-03-2010 r. na czas nieokreślony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ Warunki, dokumenty i oświadczenia oraz wymagania siwz dla każdej części są jednakowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 40.10.00.00-3, 65.30.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·                       1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·                       2. Uzasadnienie wyboru trybu

W prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, tym samym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający skorzystał z dyspozycji normy prawnej ujętej we wskazanym przepisie i postanowił udzielić zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Część I - Dom Kultury w Hawłowicach

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                       PGE zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna 22-400 Zamość, Oddział w Przeworsku, ul Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

Część NR: 2   Nazwa: Część II - Magiel w Jodłówce

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·                       PGE zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna 22-400 Zamość, Oddział w Przeworsku, ul Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kompleksowa sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji do obiektów Domu Kultury w Hawłowicach i Magla w Jodłówce”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2010 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.