Przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik, położonej w miejscowości Rozbórz Długi

UCHWAŁA Nr 164/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik, położonej w miejscowości Rozbórz Długi.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543 z późn. zm.) oraz art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 z późn.zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z żądaniem do Pana Waldemara Zawady, właściciela budynku (nakładów), którego wartość, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Janusza Matacza wynosi 83972,00 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa) złote, którym zabudowana jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Pruchnik, położona w miejscowości Rozbórz Długi, o łącznej powierzchni 0,4122 ha, oznaczona w operacie ewidencji gruntów wsi Rozbórz Długi numerem 867, a której wartość zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym na zlecenie Wójta Gminy Pruchnik przez rzeczoznawcę majątkowego Jerzego Frankiewicza, wynosi 31.781 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) złotych, z żądaniem o nabycie własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej za wynagrodzeniem, z uwagi na fakt, że wartość budynku, którym zabudowana jest przedmiotowa nieruchomość znacznie przewyższa wartość zajętej na ten cel działki.

§ 2.

Ustalić cenę zbywanej nieruchomości na kwotę 31.781,00 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) złotych.

§ 3.

Zaliczyć na poczet ceny zbywanej nieruchomości kwotę 11.042.880,00 (słownie: jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych, zapłaconą za zbywaną nieruchomość w dniu 28 grudnia 1989 roku w kasie Urzędu Gminy w Pruchniku, za dowodem wpłaty nr 778503 przez Pana Waldemara Zawadę, na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Pruchnik z dnia 13 grudnia 1989 roku. Nr 8229/15/89 w sprawie sprzedaży działki zagrodowej w Rozborzu Długim, która zgodnie z operatem szacunkowym stanowi na dzień dzisiejszy równowartość 575,15 q żyta, co według bieżących stawek GUS stanowi w chwili obecnej kwotę 29.413,17 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzynaście 17/100) złotych.

§ 4.

Zażądać od Pana Waldemara Zawady dopłaty do ustalonej ceny działki w wysokości 2375,00 (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych, wynikającej z operatu szacunkowego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości, płatnej przed terminem zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Pruchniku Nr 59/VII/03 z dnia 24 maja 2003 r. w części dotyczącej zbywanej nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik, położonej w miejscowości Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż