Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej nr 11672 Jódłówka – Pułanek – Hucisko Nienado

UCHWAŁA Nr 165/XXI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie :
wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej nr 11672 Jódłówka – Pułanek – Hucisko Nienadowskie na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 594,80.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Przebudowa drogi gminnej nr 11672 Jódłówka – Pułanek – Hucisko Nienadowskie na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 594,80 w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie 660.032,20 zł /słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy/

§ 2.

Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2005 – 2006 niezbędne środki finansowe zapewniające realizację w/w inwestycji w kwocie 99.005,20 zł /słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięć złotych dwadzieścia groszy/.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt. Przebudowa drogi gminnej nr 11672 Jódłówka – Pułanek – Hucisko Nienado
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2005 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż