Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 83386-2010 z dnia 2010-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy Część I kruszywa drogowe, Część II kruszywa budowlane, Część III Stal, Część IV Cement, ...
Termin składania ofert: 2010-04-02


Pruchnik: Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik

PORTAL/UZP  Numer ogłoszenia: 110850 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83386 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy Część I kruszywa drogowe, Część II kruszywa budowlane, Część III Stal, Część IV Cement, Część V Beton B-20. Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 5 części..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 14.62.20.00-7, 44.11.12.00-3, 44.11.41.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: kruszywa drogowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak,, ul. Hubala 10, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 63928,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 63928,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103700,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: kruszywa budowlane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Usługi Transportowe i Handlowe Marek Drapała, Jarosławska 30, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21010,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 20191,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 20191,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22631,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Stal

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Kościelna 2, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11061,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 12679,48

·                  Oferta z najniższą ceną: 12679,48 / Oferta z najwyższą ceną: 15357,56

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Cement

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Firma Handlowa Bartoszek Sp. J., Tyniowice 107, 37-565 Rożwienica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19312,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 17080,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 17080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20679,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Beton B-20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Sanakiewicz Sp. z o.o, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59740,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 69540,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 69540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69540,00

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.04.2010 11:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak