Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 85866-2010 z dnia 2010-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego (lub/i) środków transportowych wraz z obsługą (operatorem, kierowcą) w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik w...
Termin składania ofert: 2010-04-02


Pruchnik: Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik
PORTAL / UZP   Numer ogłoszenia: 112492 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85866 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego (lub/i) środków transportowych wraz z obsługą (operatorem, kierowcą) w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik w tym : a) wynajem koparki kołowej obrotowej o poj. łyżki powyżej 0,7m3-praca w ilości 200 godz. b) wynajem koparko ładowarki z kompletem łyżek ze skarpówką - praca w ilości 350 godz. c) wynajem zespołu samowyładowczego o pojemności min. 4m3 - praca w ilości 350 godz. d) wynajem walca drogowego z funkcją wibracji , z jedną osią ogumioną, powyżej 9 t, praca w ilości 50 godzin. Szczegółowy zakres wynajmu precyzuje załącznik nr 3 do siwz EXCEL...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-0, 45.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowy - Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 Cena wybranej oferty: 52521,00

 Oferta z najniższą ceną: 52521,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64660,00

 Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.04.2010 08:50
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.04.2010 08:50