Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90070-2010 z dnia 2010-03-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy: Część I: Naczynia i przybory kuchenne. Część II: Meble ze stali nierdzewnej Część III: Stoliki i krzesełka ...
Termin składania ofert: 2010-04-07


Pruchnik: Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku

PORTAL/ UZP   Numer ogłoszenia: 113432 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90070 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy: Część I: Naczynia i przybory kuchenne. Część II: Meble ze stali nierdzewnej Część III: Stoliki i krzesełka Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 3 części..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.12.00-0, 39.22.11.80-2, 39.11.20.00-0, 39.12.12.00-8, 39.14.11.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Naczynia i przybory kuchenne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Swisspol Ltd. Sp. z o.o., ul. Świątnicka 30, 52-018 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9872,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 9046,09

·                  Oferta z najniższą ceną: 9046,09 / Oferta z najwyższą ceną: 16543,20

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Meble ze stali nierdzewnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny TERMSTAL s.c,, Ul. Krakowska 33, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 24009,60

·                  Oferta z najniższą ceną: 24009,60 / Oferta z najwyższą ceną: 25986,00

·                  Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Stoliki i krzesełka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       PHU FARTA, ul. 3 Maja 5/15, 33-240 Żabno, Biuro Handlowe, ul. Broniewskiego 8/1, 35-206 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 12483,04

·                  Oferta z najniższą ceną: 12483,04 / Oferta z najwyższą ceną: 17263,00

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.04.2010 13:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak