Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104744-2010 z dnia 2010-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
I. Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 w km 0+000 do 0+710 1. wykonanie podbudowy z robotami towarzyszącymi - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 15 cm w ilości 1917 m2 - wykonanie...
Termin składania ofert: 2010-04-29


Pruchnik: Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808
 PORTAL UZP          Numer ogłoszenia: 123978 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104744 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : I. Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 w km 0+000 do 0+710 1. wykonanie podbudowy z robotami towarzyszącymi - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 15 cm w ilości 1917 m2 - wykonanie dolnej podbudowy gr 15 cm w ilości 1917 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy gr 8 cm w ilości 1917 m2 2. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -Warstwa wiążąca gr 4 cm 1846 m2 - warstwa ścieralna o gr 3 cm 1775 m2 3. roboty ziemne - rowy 5 m3 4.Przepusty pod koroną drogi - rozebranie i wykonanie nowego przepustu fi 40 6mb 5.Umocnienie skarp rowów 1 kpl 6.Zabezpieczenie korpusu drogowego 1 kpl II. Odbudowa drogi gminnej w Rzeplinie położonej na dz. 808 w km 0+000 do 530 1. wykonanie podbudowy z robotami towarzyszącymi - wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10 cm w ilości 1696 m2 - wykonanie dolnej podbudowy gr 15 cm w ilości 1696 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy gr 8 cm w ilości 1696 m2 2. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -Warstwa wiążąca gr 4 cm 1643 m2 - warstwa ścieralna o gr 3 cm 1590 m2 Szczegółowy zakres robót precyzuje: - dokumentacja projektowa składająca się z: przedmiaru robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś, Os Pułaskiego 7/12, 37-560 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 438261,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 386561,13

·           Oferta z najniższą ceną: 386561,13 / Oferta z najwyższą ceną: 405355,50

·           Waluta: PLN.

                                              Wójt Gminy Pruchnik

                                                    Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.05.2010 14:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak