POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

     Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 Nr 119, poz. 999) w związku z  postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Stanisława Zająca, wybranego w okręgu wyborczym nr 21, stanowi się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie, do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

 

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.

 

§ 3.

 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

 

§ 4.

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

MARSZAŁEK SEJMU

WYKONUJĄCY OBOWIĄZKI

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(-) Bronisław Komorowski

 


 

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. W WOJEWÓDZTWIE

PODKARPACKIM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 21 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ W KROŚNIE

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 29 kwietnia 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 21

do dnia 1 maja 2010 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 3 maja 2010 r.

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 11 maja 2010 r. do godz. 2400

- zgłaszanie kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 21 maja 2010 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 30 maja 2010 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 maja 2010 r.

do dnia 6 czerwca 2010 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 5 czerwca 2010 r.

do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 2400

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych

i telewizyjnych

do dnia 6 czerwca 2010 r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 10 czerwca 2010 r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

- podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatorów

w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 czerwca 2010 r.

godz. 600-2000

- głosowanie

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.05.2010 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.05.2010 10:25