Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 140898-2010 z dnia 2010-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ...
Termin składania ofert: 2010-06-02


Pruchnik: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
PORTAL/ UZP    Numer ogłoszenia: 162376 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140898 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, Rynek 1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236116, faks 16 6236125.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres zamówienia obejmuje: 1. Kursy zawodowe: - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - liczba uczestników - 3 osoby - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - - 7 osób - fryzjer - - 2 osoby - kucharz - - 5 osób - kucharz- kelner-barman - - 1 osoba - operator koparko - spycharki - - 2 osoby Miejsce kursów : Gmina Pruchnik - dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik. Termin realizacji : do 30 listopada 2010 Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów. 2. Warsztaty kompetencji społecznych Miejsce szkolenia : Gmina Pruchnik Ilość uczestników : 20 osób Ilość godzin : 40 godzin lekcyjnych ( 5 dni) Instrument ten obejmuje : dochodzenie do postawy aktywnej , komunikację interpersonalną, trening asertywności , umiejętności społecznych , nauka pragmatycznego poruszania się po rynku pracy itp. Termin realizacji : od czerwiec do 31 lipca 2010 3. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla 20 osób w zakresie : podniesienia kompetencji życiowych , umiejętności rozwiązywania problemów osobistych rodzinnych - bez negatywnych emocji, budowania własnego pozytywnego wizerunku oraz rozwijania predyspozycji. Miejsce szkolenia : na wyjeździe ( pięć dni) Ilość uczestników : 20 Ilość godzin : 60 godzin lekcyjnych. Termin realizacji : październik , listopad 2010 Zajęcia szkoleniowe mają odbywać się od poniedziałku do piątku...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                       Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., ul Warkały 18, 10-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 74550,00

·                  Oferta z najniższą ceną: 74550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74550,00

·                  Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejsk
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:10.06.2010 10:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak