Udzielenie dotacji parafii rzymsko – katolickiej na prace konserwatorskie i restauratorskie

UCHWAŁA Nr 149/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
udzielenia dotacji parafii rzymsko – katolickiej na prace konserwatorskie i restauratorskie.

Działająca na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, ust. 182, poz. 1568 z dnia 23.07.2003r.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Gmina Pruchnik udziela Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jodłówce dotacji w kwocie 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych figur w Kościele Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.

§ 2.

Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podpisania z Parafią porozumienia - wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 149/XX/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 17 listopada 2004 r.

Porozumienie Nr 1/04

zawarte w dniu 18 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Pruchnik, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pruchnik - Wacława Szkołę, zwanym dalej Gminą, a Parafią Rzymsko – Katolicką Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce reprezentowaną przez ks. Kazimierza Wójcikowskiego, zwany dalej Parafią.

Na podstawie Uchwały Nr 149/XX/04 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko – katolickiej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych figur, strony postanawiają co następuje:

§ 1.

 1. Gmina udziela Parafii dotacji w wysokości 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych) z działu 921 rozdziału 92120 na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowych figur.
 2. Środki finansowe o których mowa w ust. 1 Parafia winna przeznaczyć na prace remontowo – konserwatorskie zabytkowych figur w Kościele Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.
 3. Strony ustalają, że prace objęte dofinansowaniem zostaną zrealizowane w terminie do 30.11.2004 r.

§ 2.

Środki finansowe nie mogą zostać przeznaczone na cele inne niż określone w §1.

§ 2.

 1. Środki finansowe o których mowa w §1 ust. 1 zostaną przekazane na rachunek bankowy Parafii w terminie 7 dni po otrzymaniu podpisanego porozumienia.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Gminę terminu o których mowa w ust. 1 Gminie nie można naliczać odsetek, za czas opóźnienia.
 3. Środki z budżetu Gminy Pruchnik wydatkować należy zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 )

§ 4.

 1. Parafia jest zobowiązana do przedstawienia Wójtowi Gminy Pruchnik rozliczenia finansowego z realizacji zadania. Rozliczenia należy przedłożyć do dnia 02.12.2004 r.
 2. Rozliczenie finansowe polega na przekazaniu Wójtowi Gminy Pruchnik następujących dokumentów:
  1. zestawienia zapłaconych faktur dotyczących zrealizowanych prac objętych dofinansowaniem,
  2. uwierzytelnionych kserokopii faktur wymienionych w zestawieniu,
  3. uwierzytelnionych kserokopii poleceń przelewów środków potwierdzających dokonanie zapłaty wymienionych wyżej faktur.

Do rozliczenia należy dołożyć uwierzytelnioną kserokopię pozwolenia konserwatorskiego na te prace oraz protokołu odbioru tych prac.

 1. Wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem środki podlegają niezwłocznemu zwrotowi do budżetu Gminy Pruchnik wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków finansowych do dnia zwrotu włącznie.
 2. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie do dnia 10.12.2004r.
  W przypadku nie dotrzymania tego terminu Wójt Gminy Pruchnik zażąda zapłaty odsetek, w wysokości określonej w ustępie 3.

§ 5.

Gminie przysługuje prawo kontroli wykonania prac objętych niniejszym porozumieniem. Parafia jest zobowiązana udostępnić dokumentację merytoryczną i finansową oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień.

§ 6.

Zmiana warunków niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny w Jarosławiu.

§ 10.

Porozumienie niniejsze sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

 

Gmina                                                                                                                         Parafia


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji parafii rzymsko – katolickiej na prace konserwatorskie i restauratorskie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż