Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy...


UCHWAŁA Nr 150/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań, w brzmieniu jak załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała nie dotyczy dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których zlecanie i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami tej ustawy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/XX/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 17 listopada 2004 r.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

 1. “Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik,
 2. “Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruchnik,
 3. “Wójcie” - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruchnik,
 4. “podmiotach” – należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,
 5. “zadaniach Gminy” – należy przez to rozumieć zadania własne Gminy Pruchnik, inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2.

W budżecie Gminy mogą być corocznie planowane środki finansowe na zadania Gminy realizowane przy współudziale podmiotów.

§ 3.

Podmiot może otrzymać dotację na wykonanie zadania Gminy po zapewnieniu udziału środków własnych w jego realizacji

Rozdział 2
Tryb rozpatrywania ofert

§ 4.

Wybór podmiotu w zakresie realizacji zadań Gminy odbywa się na zasadzie konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Wójta.

§ 5.

Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 6.

W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
 2. zadanie Gminy, które ma być realizowane przy współudziale podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. miejsce i termin składania ofert,
 5. miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,
 6. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i odebrać formularz oferty.

§ 7.

 1. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy powinna zawierać w szczególności:
  1. nazwę i siedzibę podmiotu,
  2. szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania Gminy proponowanego do realizacji
  3. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych wskazujących na możliwość realizacji zadania Gminy,
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania Gminy,
  5. wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł,
  6. termin i miejsce realizacji zadania Gminy.

 2. Ofertę składa się na formularzu Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie określonym w ogłoszeniu.

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni.

§ 9.

Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 10.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje 3 osobową komisję konkursową
 2. Członkami komisji nie mogą być osoby, które pozostają z uczestnikami postępowania konkursowego w takim stosunku faktycznym lub prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 3. Komisja konkursowa jest upoważniona do przyjmowania i opiniowania składanych ofert.

§ 11.

Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

§ 12.

Komisja konkursowa:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
  2. otwiera koperty z ofertami,
  3. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 7
  4. wnioskuje do Wójta o odrzucenie ofert, które pomimo uprzedniego wezweania nie spełniają warunków określonych w § 7
  5. analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w pkt 3,
  6. przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej (najkorzystniejszych) ofert.

§ 13.

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
  2. wartość merytoryczną projektu,
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
  5. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

 2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w konkursie została złożona jedna oferta.

§ 14.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 1. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
 2. liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających warunki określone w § 7 oraz ofert odrzuconych,
 3. wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
 4. ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
 5. podpisy członków komisji konkursowej.

§ 15.

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Rozdział 3
Kontrola wydatkowania dotacji i sposobu ich rozliczenia

§ 16.

 1. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy,
  2. szczegółowy opis zleconego zadania Gminy i sposobu jego wykonania,
  3. wysokość dotacji przyznanej podmiotowi wykonującemu zadania Gminy i tryb płatności,
  4. termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Gminy,
  5. sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,
  6. sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
  7. postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy
  8. pouczenie podmiotu o obowiązku wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  9. inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Gminy i sposób jego finansowania.

 3. Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 1 rok.
 4. Wzór umowy stanowi formularz Nr 2.

§ 17.

 1. W trakcie realizacji zadania Gmina ma prawo kontroli wykonywania zadania, w tym żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
 2. Kontrola winna obejmować w szczególności:
  1. stan realizacji zadania,
  2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania Gminy,
  3. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
  4. prowadzoną dokumentację określonej w przepisach prawa i postępowaniach umowy.

§ 18.

 1. W przypadku stwierdzenia choćby jednej z poniższych okoliczności:
  1. braku realizacji zadania lub jego nienależytego wykonania przez podmiot
  2. wydatkowanie dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie
  3. podanie w ofercie nieprawdziwej informacji na podstawie której przyznano dotację,
   Gmina odstąpi od umowy, zaś podmiot, który otrzymał dotację ma obowiązek niezwłocznie ją zwrócić na konto Gminy wraz z odsetkami podatkowymi liczonymi od dnia jej przekazania na konto podmiotu.

 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 podmiot traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Gminy przez kolejne 3 lata.

§ 19.

 1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy, podmiot składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1. informację o przebiegu realizacji zadania,
  2. szczegółowe rozliczenie finansowe,
  3. zestawienie dowodów księgowych
  4. oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

 3. Wzór sprawozdania stanowi formularz Nr 3

§ 20.

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań Gminy przez podmioty Wójt przedkłada Radzie Gminy przy opisowym sprawozdaniu rocznym z realizacji budżetu.

§ 21.

Środki finansowe nie wykorzystane przez podmiot podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Gminy lub Odstąpienia od jego realizacji.

§ 22.

Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.

§ 23.

Środki finansowe przyznane podmiotowi w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogę być przeznaczone na finansowanie:

 1. kosztów stałych działalności podmiotu
 2. wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo – budowlane.

§ 24.

W przypadku, gdy podmiot z własnej inicjatywy złoży ofertę realizacji zadania Gminy:

 1. Wójt rozpatruje celowość realizacji określonego zadania Gminy przez podmiot,
 2. w przypadku stwierdzenia celowości takiego sposobu realizacji zadania Gminy, Wójt informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania określonym w niniejszych zasadach ogłasza konkurs.

§ 25.

Zmiany niniejszych zasad następują w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.08.2005 09:12 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
09.08.2005 15:21Dodano załącznik "Formularz Nr 3"
(Administrator BIP)
09.08.2005 15:21Dodano załącznik "Formularz Nr 2"
(Administrator BIP)