Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 204842-2010 z dnia 2010-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik w...
Termin składania ofert: 2010-07-20


Pruchnik: przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012
  PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 247706 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204842 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 w tym 1 -posiłki wydawane na miejscu - Gimnazjum Pruchnik , ilość posiłków 73 2 -posiłki dowożone : Km 4*, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku ,ilość posiłków 25 Km 7*, Szkoła Podstawowa w Kramarzówe ,ilość posiłków 65 Km 7*, Szkoła Podstawowa w Jodłówce ,ilość posiłków 47 Km 7*, Szkoła Podstawowa w Świebodnej ,ilość posiłków 20 Km 4*, Zespół Szkół w Rozborzu Długim ,ilość posiłków 38 Km 6*, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie ,ilość posiłków 6 Km 5*, Szkoła Podstawowa w Hawłowiach ,ilość posiłków 8 * - ilość km liczona jest ze stołówki Gimnazjum Publicznego w Pruchniku *- posiłki wydawane będą tylko w dni nauki szkolnej z wyłączeniem dni wolnych , ferii *- ilość dni nauki szkolnej 366 3- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1/ przygotowywania w ramach prowadzonej działalności ciepłych jednodaniowych posiłków w postaci zup lub innych dań zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży; przygotowywania posiłków o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 550kcal. i gramaturze: a/ zupy - nie mniej niż 450ml, b/ II dania - mięso 100g,ziemniaki, ryz, kasza 200g,surówka 100g ;, c/ dania mięsne powinny zawierać sztukę mięsa na osobę z wyłączeniem skrzydełek, a podawane mięso nie powinno być tłuste i przerośnięte; posiłki inne niż zupa dostarczane będą nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu; do zup dodatkowo dostarczane będzie pieczywo, wkładka w postaci wędliny, która powinna być przeznaczona do spożycia przez dzieci lub mięsa bez kości, nie powinno być tłuste i przerośnięte - zupa z wkładką mięsną lub wędliną dostarczana będzie nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, do posiłków dostarczane będą surówki lub owoce; Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych -10 dni ; stosowania się do zapisów złożonego Kierownikowi GOPS jadłospisu uwzględniającego 10 -dniowe menu , w terminie nie krótszym niż 5 dni przed upływem 10-dniowego okresu, Kierownik GOPS może zgłaszać w imieniu wszystkich szkół propozycje zmiany w zaproponowanym menu a Wykonawca obowiązany jest te propozycje uwzględnić; dostarczania posiłków w pojemnikach utrzymujących ich właściwą temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu; przygotowywania posiłków w piątki bez wykorzystania artykułów mięsnych; dostarczania i wydania posiłków codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej począwszy od dnia 02 września 2010 r. do dnia 21 czerwca 2012 r. w czasie trwania najdłuższej przerwy tj między godz. 10:00 a 11:00; uzgodnienia z Dyrektorami poszczególnych szkół godziny dostawy do każdej ze szkół oraz zasad poruszania się samochodem na terenie szkoły; wykonywania posiłków ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; ponoszenia kosztów załadunku, transportu , opakowania oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków w miejsce wskazane w szkołach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dziennej zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów szkół. Wykonawca uwzględniać będzie przy przygotowywaniu posiłków zmniejszane ilości, które zgłoszone zostaną przez Dyrektorów lub upoważnionych pracowników w dniu poprzedzającym dostawę do godziny 15.00. 5. Posiłki będą przygotowane w pomieszczeniach kuchennych w budynku Gimnazjum w Pruchniku, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do przygotowania i wydawania posiłków z urządzeniami chłodniczymi . Pomieszczenia w Budynku Gimnazjum zostaną użyczone nieodpłatnie , natomiast zobowiązuje się najemcę do przygotowywania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. Pomieszczenia kuchenne i wyposażenie zostanie przekazane wykonawcy protokołem zdawczo odbiorczym. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za użyczony majątek Zamawiającego Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycia gazu, energii elektrycznej zimnej i ciepłej wody, zgodnie ze wskazaniem liczników, oraz koszty wywozu nieczystości stałych. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno - sanitarnych 6. Wykonawca zapewnia odbiór resztek nie zjedzonych posiłków i zużytych opakowań jednorazowych w szkołach gdzie będą dowożone i wydawane posiłki. 7.Przedmiot umowy realizowany jest przez Gminę w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystywania pomieszczeń kuchennych do celów innych niż dotyczących zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Hołowaty Hubert OTYLIA, Wierzbna 1, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 412848,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·           Cena wybranej oferty: 383215,83

·           Oferta z najniższą ceną: 383215,83 / Oferta z najwyższą ceną: 383215,83

·           Waluta: PLN.

                                                                                         Wójt Gminy Pruchnik

                                                                                         mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.08.2010 11:56
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:12.08.2010 11:56