Określenie opłaty administracyjnej

UCHWAŁA Nr 151/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
określenia opłaty administracyjnej.

Działająca na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8,art. 40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z póż. zm. / art.7 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego/Dz.U z 2003r Nr.64 poz.592/ art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U z 2002r Nr. 9 poz. 84 z póż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wprowadza się opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe wykonywane przez Wójta Gminy Pruchnik:

  1. poświadczenie przez Wójta Gminy oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych – 5zł.
  2. poświadczenia przez Wójta Gminy oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego – 5 zł.
  3. poświadczenia przez Wójta Gminy oświadczenia nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – 5 zł.

§ 2.

Opłaty administracyjne o których mowa w § 1 pkt.1,2,3 należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Pruchnik w dniu wykonania czynności urzędowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie opłaty administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż