"UCHYLONA" Opłata za zajęcie pasa drogowego

UCHYLONA Uchwałą Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r.

 

UCHWAŁA Nr 152/XX/2004

 

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
opłat za zajęcie pasa drogowego.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ,art.40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr. 142 póz. 1591 z póz. zm./ oraz art.40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz.U z 2000r Nr. 71 póz. 838 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Uchwała określa wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową,przebudową,remontem,utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest gmina Pruchnik.

§ 2.

Ustala się stawki opłat za zajęcie l m pasa drogowego za jeden dzień w celu prowadzenia robót:

 

 1. w jezdni w wysokości:
  1. 4,00 zł - przy zajęciu do 50 % szerokości jezdni.
  2. 8,00 zł - przy zajęciu powyżej od 50 % do 100% szerokości jezdni.
 2. w chodnikach,poboczu drogi,pasach przeznaczonych do ruchu pieszego o utwardzonych nawierzchniach w wysokości 2,00 zł.
 3. innych niż wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 elementach pasa drogowego.w wysokości - 1,00zł.

§ 3.

Ustala się stawki rocznych opłat za zajęcie l m pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,w wysokości

 1. 8,00 zł - w pasach drogowych.
 2. 10,00 zł - na obiektach mostowych.

§ 4.

Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m powierzchni pasa drogowego za jeden dzień w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w wysokości:

 1. 0,10 zł- obiekty budowlane,handlowe, usługowe,
 2. 1,00 zł - reklamy jednostronne,
 3. 1,50- reklamy dwustronne,
 4. 2,00 zł - pozostałe obiekty budowlane,

§ 5.

Ustala się stawki opłat za zajęcie l m pasa drogowego na prawach wyłączności za l dzień,na cele inne niż wymienione w § 2, § 3 i § 4 w wysokości - 0,50 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UCHYLONA" Opłata za zajęcie pasa drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż