IR3410/10/2010                                                                             Pruchnik 26-08-2010

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r nr 223, poz 1655 ze zm).

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe

Dowóz młodzieży szkolnej z miejscowości Kramarzówka oraz Pruchnik Górny do Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz z zapewnieniem powrotu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012r

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przewóz Osób Adam Czerny, 37-560 Pruchnik 402. Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 78.341,12 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 06-09-2010 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Przewóz osób Adam Czerny, 37-560 Pruchnik 402

78341,12 brutto

78341,12

-------------- *100=  100

78341,12

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław

121462,12

brutto

78341,12

-------------- *100=  64,4984

121462,12

64,4984

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. .z o.o. w Przemyślu ul. Dworskiego 106 , 37-700 Przemyśl

120984,04

brutto

78341,12

-------------- *100=  64,7533

120984,04

64,7533

3

Przewóz osób „TADEX” Tadeusz Brzyski, Jodłówka 246a, 37-560 Pruchnik

102720,00

brutto

78341,12

-------------- *100=  76,2667

102720,00

76,2667

W ofercie nr 2 na podst. art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) została poprawiona oczywista omyłka rachunkowa, która spowodowała zmianę wartości brutto z 120.980,00 zł na 120.984,04 zł.

W ofercie nr 3 na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) została poprawiona inna omyłka rachunkowa za zgodą Wykonawcy, która nie spowodowała zmiany wartości brutto.

W ofercie nr 4 na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) została poprawiona inna omyłka rachunkowa za zgodą Wykonawcy, która nie spowodowała zmiany wartości brutto.

Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono Wykonawców oraz nie odrzucono ofert.

Z up. Wójta

mgr inż. Robert Grządziel

SEKRETARZ  GMINY


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz młodzieży szkolnej z miejscowości Kramarzówka oraz Pruchnik Górny do Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz z zapewnieniem powrotu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.08.2010 14:01
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.09.2010 14:26