Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy PruchnikPruchnik: Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO W BZP

Numer ogłoszenia: 278936 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawy z podziałem na poszczególne części: Część I-kruszywa drogowe i budowlane. Część II-beton B-20 Część III-cement Część IV-stal Szczegółowy zakres dostaw precyzuje załącznik nr 3 do siwz z podziałem na 4 części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 14.62.20.00-7, 44.11.12.00-3, 44.11.41.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art 22 ust 1 (załącznik nr 2 do siwz).

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art 22 ust 1 (załącznik nr 2 do siwz).

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art 22 ust 1 (załącznik nr 2 do siwz).

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art 22 ust 1 (załącznik nr 2 do siwz).

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art 22 ust 1 (załącznik nr 2 do siwz).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o Wzór formularza oferty załącznik Nr 1 do specyfikacji oraz zawierać niżej wymienione załączniki: Załącznik nr 1 - szczegółowy załącznik w EXCELU z podziałem na części. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym te, o których mowa w pkt VII.4 s.i.w.z. Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentów zastrzeżonych, jako tajne. Objęte wykazem dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. Brak załącznika oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a)Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy, b)Sytuacji niezależnych od stron umowy tj, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć: - obfite opady deszczu trwające przez okres powyżej 7 dni udokumentowane - spadek temperatury poniżej 0 stopni C. utrzymujący się przez okres powyżej 5 dni , które uniemożliwiają Zamawiającemu prowadzenie we własnym zakresie robót budowlanych dla których jest realizowana niniejsza umowa. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie zaistnienia w/w siły wyższej , która mogłaby spowodować dla Zamawiającego stratę podczas realizacji całej umowy. 2.Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy: a)Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej. b)Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem. 3.Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia: a) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT b) zmniejszenia zakresu rzeczowego dostaw w przypadku wystąpienia warunków określonych w pkt 1 b bez konsekwencji finansowych . 4.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie: a)W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3, Zamawiający przygotuje stosowny aneks do umowy wraz z uzasadnieniem . b)Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pokój nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Pruchnik,37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, sekretariat, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2010 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż