Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji

UCHWAŁA Nr 153/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

Działająca na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym - tekst jednolity (Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. oraz art. 24 ust. l i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747)) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Urząd Gminy Pruchnik a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1m3 wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłatę stałą w następujących wysokościach:

1. dla celów bytowych dla ludności:

- cena wody brutto - 1,70
- cena ścieków brutto - 2,05
- opłata stała miesięczna - 1,50

2. dla pozostałych odbiorców:

- cena wody brutto - 1,70
- cena ścieków brutto - 2,05
- opłata stała miesięczna - 5

§ 2.

Kalkulację cen i stawek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/XX/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 17 listopada 2004 r.

KALKULACJA

Ceny 1m3 sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków oraz opłaty stałej wyliczonej na 2005 rok. W 2003 roku Dział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruchniku uzyskał ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków kwotę 198 180 zł.
Z tego na wodę przypada 93 167m3 x 1,40 zł/ m3 = 130 434 zł. tj. 66% ogólnej sprzedaży, zaś na ścieki: 42 341 m3 x 1,60 zł/ m3 = 67 746 zł tj. 34% ogólnej sprzedaży.

W 2005 roku Dział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruchniku przyjmuje do rozliczenia dwie grupy taryfowe na rozliczenie sprzedaży wody i zrzutu ścieków oraz opłatę stałą naliczaną miesięcznie każdemu odbiorcy usługi:

• grupa taryfowa 1 - odbiorcy bytowi
• grupa taryfowa 2 - pozostali odbiorcy

Ze sprzedaży wody zgodnie z tabelą 1 przypada 91244m3 czyli 97,93% na odbiorcówbytowych, natomiast 1 923m3 czyli 2,07% na pozostałych odbiorców.

Ze zrzutu ścieków przypada 41081 m3 czyli 97,02% na ścieki od odbiorców bytowych, a 1 260m3 czyli 2,97% na pozostałych odbiorców.

Z zakładanej rocznej kwoty kosztów na 2005r w wysokości 484 879zł przypada na:
(tabela kosztów Nr 2)

• koszt sprzedaży wody - 484 879zł x 66% = 320 020zł
• koszt zrzutu ścieków - 484 879zł x 34% = 164 859zł

Zgodnie z tabelą Nr 1 z kosztów sprzedaży wody przypada na:

• grupa taryfowa 1 - 320 020zł x 97,93% =313 395zł
• grupa taryfowa 2 - 320 020zł x 2,07% = 6 625zł

Cena 1 m3 wody wynosi dla:

• grupy taryfowej 1 - 313 395zł: 109 963m3 = 2,85zł
• grupa taryfowa 2 - 6 625zł: 2 324 m3 = 2,85zł

Natomiast z kosztów zrzutu ścieków przypada na:

grupa taryfowa 1 - 164 859 x 97,03% = 159 962zł
• grupa taryfowa 2 - 164 859 x 2,97% = 4 896zł

Cena zrzutu 1 m3 ścieków wynosi dla:

• grupa taryfowa 1 - 159 962zł: 43 586m3 = 3,67zł
• grupa taryfowa 2 - 4 896zł: 1 334m3 = 3,67zł

Wyliczenia opłaty stałej abonamentowej

Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat czyli 60 miesięcy. Koszt montażu wodomierza u odbiorcy z grupy taryfowej pierwszej wynosi: przyjmując cenę wodomierza 85zł

85zł:  60 miesięcy = 1,42 zł/miesiąc

Dla pozostałych odbiorców przyjęto cenę wodomierza w kwocie 280zł i 60 miesięcy gwarancji.

280zł:  60 miesięcy = 4,66zł/miesiąc

Zgodnie z powyższymi wyliczeniami oraz ustaleniami Urząd Gminy w Pruchniku wnioskuje do zatwierdzenia następujące ceny:

1. Grupa taryfowa l

- cena 1 m3 wody - brutto - 1,70zł
- cena 1 m3 ścieków - brutto - 2,05zł
- opłata stała miesięczna - brutto - 1,50zł

2. Grupa taryfowa 2

- cena 1 m3 wody - brutto - 1,70zł
- cena 1 m3 ścieków - brutto - 2,05zł
- opłata stała miesięczna - brutto - 5,00zł

Uwaga
W kalkulacji powyższej uwzględniono:

• koszty tabela Nr 2
• koszty opłaty stałej pozostawiono jak w roku 2004
• podatek od nieruchomości
• zatrudnienie 6-ściu pracowników

 

Rozliczenie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków
wg podziału na grupy taryfowe w 2003 roku.

Tabela 1

Lp

Wyszczególnienie

J.m

Grupa taryfowa usług

Ogółem

Grupa 1

Grupa 2

1

Pobór roczny wody

m3

91 244

1 923

93 167 m3

%

97,93

2,07

100

2

Ilośc roczna ścieków

m3

41 081

1 260

42 341 m3

%

97,02

2,97

100

Tabela kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Tabela 2

Lp

Wyszczególnienie

Ostatni rok obrotowy w zł
2003 r
ok

Rok obowiązywania nowych taryf w zł
2005 rok

1

Wynagrodzenia plus składki ubezpieczeniowe

111 847

234 879

2

Materiały

32 254

40 000

3

Energia

86 339

110 000

4

Usługi

17 359

20 000

5

Podatki, opłaty, ubezpieczenia

66 540

80 000

Razem

314 339

484 879


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż