Przyjęcie planu rozwoju miejscowości Pruchnik na lata 2004 - 2006 oraz 2007-2013

UCHWAŁA Nr 154/XX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie :
przyjęcia planu rozwoju miejscowości Pruchnik na lata 2004 - 2006 oraz 2007- 2013.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjąć do realizacji plan rozwoju miejscowości Pruchnik stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowe - Gospodarczej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 4.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do u
chwały Nr 154/XX/2004
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 17 listopada 2004 r.

Pruchnik, dnia 16.08.2004

Plan Rozwoju Miejscowości Pruchnik

Działając na podstawie uchwały Nr 136/XXII/2000 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.04.2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy, jak również uchwały Nr 134/XVIII/04 z dnia 29.07.2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego opracowano Plan Rozwoju Miejscowości Pruchnik i wyznaczono do realizacji na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 następujące zadania wraz z przybliżonymi kosztami ich realizacji:

 • lata 2004-2006
 1. Dokończenie budowy Gimnazjum 2,6 mln PLN
 2. Modernizacja drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia 266 tyś. PLN
 3. Dokończenie budowy chodnika przy ul. Jarosławskiej 31 tyś. PLN
 4. Modemizacja drogi gminnej w kierunku Jodłówki (Poprzeczka) 120 tyś. PLN
 5. Budowa wodociągu Pruchnik – Korzenie 100 tyś. PLN
 6. Rewitalizacja Rynku 65 tyś. PLN
 7. Modemizacja i zagospodarowanie Parku 100 tyś. PLN
 8. 8.Modernizacja Ośrodka Zdrowia 200 tyś. PLN
 9. Modemizacja Domu Pobytu Dziennego osób starszych i niepełnosprawnych 100 tyś. PLN
 10. Rozbudowa oczyszczalni ścieków (Pruchnik Dolny) oraz budowa sieci kanalizacyjnej (Pruchnik Górny) 600 tyś. PLN
 11. Wykonanie chodnika na ul. Kańczudzkiej 30 tyś. PLN

RAZEM - 4,212 mln PLN

Uwaga !!!

Na zadania Nr 2,4,5,6,7 i 10 przewidziano w budżecie gminy kwotę równą 1/4 rzeczywistych kosztów budowy.

 • lata 2007-2013
 1. Modernizacja Ośrodka Zdrowia 100 tyś. PLN
 2. Modernizacja ul. ks. Bronisława Markiewicza 250 tyś. PLN
 3. Budowa zbiornika retencyjnego (Pruchnik Górny) 50 tyś. PLN
 4. Modernizacja stadionu 50 tyś. PLN
 5. Remonty nawierzchni ulic 350 tyś. PLN
 6. Budowa basenu obok Gimnazjum 2,5 mln PLN

RAZEM - 3,3 mln PLN

Uwaga!!!

Na zadania Nr 2,3 i 6 przewidziano w budżecie gminy kwotę równą 1/4 rzeczywistych kosztów budowy.

W planie pominięto część opisową dotyczącą miejscowości Pruchnik, ponieważ jej opis oraz niezbędne dane znajdują się w w/w Strategii Rozwoju Gminy Pruchnik, jak również w Planie Rozwoju Lokalnego.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planu rozwoju miejscowości Pruchnik na lata 2004 - 2006 oraz 2007-2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2005 17:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż