ZARZĄDZENIE Nr 52/2010

WÓJTA GMINY PRUCHNIK

z dnia 20 października 2010 roku

w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 23. punkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 z późn. zm.) a także w związku z art. 2.1. ust. 4 lit. b i ust. 5 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządza się co następuje

§ 1

Powołuje się operatorów obwodowych komisji wyborczych ds. obsługi informatycznej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 21 listopada 2010 roku:

1)   w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Hawłowicach

Artur Urban

2)     w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jodłówce

Jerzy Wróbel

3)     w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kramarzówce

Jacek Włoch

4)     w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym

Krzysztof Łuc

5)   w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pruchniku Górnym

Rafał Wróbel

6)   w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rozborzu Długim

Wiesław Dutka

7)   w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Świebodnej

Piotr Dragan

§ 2

Ustala się szczegółowy zakres obowiązków operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 50/2010 Wójta Gminy Pruchnik z dnia 18-10-2010 roku w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Pruchnik

                                                                                                     mgr Stanisław Górski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2010

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 20 października 2010 r.

Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

Do zadań operatora należy:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2) udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie

w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3) potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora;

4) przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5) potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6) ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7) dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8) w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9) w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10) sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11) przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12) przesłanie do serwera, po wprowadzeniu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13) zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14) w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 52/2010 Wójta Gminy Pruchnik w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.10.2010 14:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak