Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta gminy Pruchnik (druk zgłoszenia w załączniku). Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.


Zgłoszenia kandydatów do składów komisji obwodowych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Pruchnik pokój nr 14 (I piętro) w godzinach urzędowania od  7.00 do 15.00. 

Obwodowe komisje wyborcze (obwieszczenie o podziale gminy Pruchnik na obwody głosowania w załączniku) zostaną powołane przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruchniku najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów. Ponieważ dzień ten przypada na niedzielę, zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.),  termin powołania komisji ulega przedłużeniu do dnia 8 listopada 2010 r.

Komisje powoływane będą w składzie od 7 do 9 osób, w tym z urzędu jako członek, osoba wskazana przez Wójta Gminy Pruchnik spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

W przypadku zgłoszenia przez pełnomocników do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruchniku.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być obywatel polski, który ujęty jest w stałym rejestrze wyborców gminy Pruchnik oraz:

1.        najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2.        nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

3.        nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

4.        nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1.        najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;

2.        jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Gliwice;

3.        nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.  Członkami komisji nie mogą być zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub przysposobionych kandydatów na radnych, wójta ( pismo PKW Nr ZPOW-703-89/10 z dnia 13-10-2010 wyjaśniające tą kwestię można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl).

Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.). Ujednolicony tekst uchwały znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.10.2010 12:59
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.10.2010 13:09