UCHWAŁA Nr 207/XXVIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie :
zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

1.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.600
     w tym:
  • usuwanie skutków osuwiska przy drodze gminnej Pruchnik – Majdany nr G 11674 R 22.000
  • umowa zlecenia na usługi opiekuńcze 600
2.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 27.600
     w tym:
  • modernizacja drogi Jodłówka – Leśniczówka Hucisko Nienadowskie 27.000
  • zakup usług pozostałych 600

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.000
    w tym:
  • wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie prac w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury 5.000

    Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.   Gmina Pruchnik udziela dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jodłówce na prace w
      zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury tj. prace konserwatorskie zabytkowych figur
      i obrazu na stopie w Kościele w Jodłówce w kwocie
10.000
      Powyższy zabytek wp
isany jest do rejestru o numerze B - 65 SOZ – 2 - 4141/24/2004
     
     
Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 207/XXVIII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 5 sierpnia 2005r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

-

-

Transport i łączność

22.000

27.000

-

60078

-

Usuwanie klęsk żywiołowych

22.000

-

 

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22.000

-

-

60016

 

Drogi publiczne gminne

-

27.000

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

27.000

852

-

-

Pomoc społeczna

600

600

-

85228

-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

600

600

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

600

-

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

-

921

-

-

Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000

-

-

92120

-

Ochrona i konserwacja zabytków

10.000

-

-

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10.000

-

Razem

32.600

27.600


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 207/XXVIII/05
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 5 sierpnia 2005r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

921

-

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000

-

-

92120

-

Ochrona i konserwacja zabytków

5.000

-

-

-

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

5.000

-


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy na 2005 r
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.08.2005 12:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.08.2005 12:39