Modyfikacja SIWZ Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik

 

Pruchnik 14-09-2010

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

NR Ogłoszenia w BZP  288466-2010

Nasz znak IR 3410/17/2010


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

„ Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik ”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ- umowa

Umowa  § 7 PKT 2  otrzymuje brzmienie

 

 Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość poszczególnych dróg do odbioru pisemnie

 

Umowa  § 8 PKT 1  otrzymuje brzmienie

 

Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

 - fakturami częściowymi wystawionymi za poszczególne drogi po ich zakończeniu i odbiorze częściowym przedmiotu umowy.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz.

Pozostałe zmiany siwz pozostają niezmienione

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Modyfikacja SIWZ Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2010 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż