Zarządzenie Nr 55/2010

Wójta Gminy Pruchnik

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pruchnik oraz Wójta Gminy Pruchnik zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (M. P. 75, poz. 948) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwa niezależnie od siebie działające zespoły do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pruchnik i Wójta Gminy Pruchnik zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w składzie:

1)       zespół I,   

Robert Grządziel                    i               Ryszard Duziak

        (imię, imiona i nazwisko pracownika)    (imię, imiona i nazwisko pracownika)

2)       zespół II,  

Piotr Kociuba                          i               Józef Chmielecki

        (imię, imiona i nazwisko pracownika)    (imię, imiona i nazwisko pracownika)

§ 2

Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta kart do głosowania w zakresie określonym w § 4 pkt 1 uchwały nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

§ 3

Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2010 Wójta Gminy Pruchnik w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.11.2010 18:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak