Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnychPruchnik: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych
PORTAL/UZP Numer ogłoszenia: 379854 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zadania objęty nadzorem : - sieć wodociągowa tranzytowa z rur PCV łączone na wcisk o śr. zew 160mm o długości 2,055km - przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka o łącznej długości 5 156,5 mb, w tym: 1/ kanały z rur typu PCV-U typ SN 8 (Dn 200x5,9) - 5,5 mb; 2/ kanały z rur PCV-U typ SN 8 (Dn160x4,7) - 5 151 mb; 3/ Przyłącza domowe - 381 szt;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 13.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   poprzez wykazanie, że: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru tj. świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem zadania inwestycyjnego, przedmiotem którego była budowa kanalizacji sanitarnej lub budowa sieci wodociągowej . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   poprzez wykazanie, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniającymi wymagania zamawiającego: Zamawiający uzna, ze wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże , że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą na podane poniżej wymienione stanowisko 3.2.1) Inspektor nadzoru robót sanitarnych a) Wymagane kwalifikacje: -Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, -Uprawnienia do Kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych . b)Wymagane doświadczenie zawodowe Nie mniejsze niż 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, w tym na co najmniej jednego zakończonego zadaniach polegających na budowie sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, zgodnie z rozdziałem X siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku jeżeli wystąpią istotne zmiany po stronie Wykonawcy robót inwestycyjnych ( budowlanych), za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia , 2) Zmianę wynagrodzenia. 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy. 4. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach : 1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 2) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 5) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy., 6) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi, 2) Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość przyjętą w przedmiarze robót, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość podaną w przedmiarach robót będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 6.W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru lub osób ze składu Zespołu Inspektora nadzoru. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające uprawnieniom i doświadczeniu osób zamienianych. 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w § 12 bez pkt. 4.1 i 4.2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. Natomiast czynności opisane w §12 pkt 4.1 i 4.2 jeżeli zostaną uznane przez zamawiającego zostaną wprowadzone na podstawie odrębnych umów. 4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 11 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. WE seria L, Nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek1 pok. Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pruchnik, pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 13 m-cy. W tym w podziale na zadania: - budowa wodociągu tranzytowego w Hawłowicach - 1 m-c - budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Pruchnik i Kramarzówka do 13 m-cy INFORMACJE DODATKOWE, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2010 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż