UCHWAŁA Nr 209/XXVIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie :
wydzierżawienia gruntu na okres dłuższy niż 3 lata

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 podpunkt a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - jednolity tekst ustawy z 2001 roku Dz.U.Nr.142 póz. 1591 Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Wyraża się zgodę na dokonanie wydzierżawienia w drodze przetargu gruntu oznaczonego jako działka Nr. 2035/7 o powierzchni 0,0183 ha położonego w Pruchniku stanowiącego własność Gminy Pruchnik na okres 10-ciu lat.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntu na okres dłuższy niż 3 lata
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.08.2005 12:32
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.08.2005 12:43