Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 139/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2004 r.

Działająca na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 632.659
     w tym :

 • dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 422.290
 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 38.781
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 33.695
 • środki otrzymane w ramach programu aktualizacji obszarów wiejskich na remont budynku SP Rozbórz Długi i wyposażenie świetlicy przy gimnazjum w kwocie 53.156
 • zwrot podatku VAT 48.000
 • wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych 36.737
  wraz z należytymi odsetkami
2.  Zmniejsza się dochody budżetowe gminy o kwotę 404.959
     w tym:
 • dotację celową z budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.537
  z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z opieki społecznej
 • środki pochodzące z programu SAPARD 388.422

Powyższe zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 53, 46, 56 i MF ST 5-4820-199/2004.
Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększą się przychody budżetowe w kwocie 388.422
z tytułu zaciągniętego kredytu – pożyczki

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.  Zwiększą się wydatki budżetowe gminy w kwocie: 777.659
     w tym:
 • wypłata świadczeń rodzinnych 422.290
 • wypłata zasiłków okresowych 38.781
 • remont szkoły SP Rozbórz Długi 105.968
 • wyposażenie świetlicy szkolnej przy gimnazjum 20.597
 • remont drogi powiatowej 45.000
 • promocja gminy Pruchnik – porozumienie z gminą Barby /Republika Federalna Niemiec/ 8.286
 • zakup nieruchomości 136.737
2.  Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy w kwocie 161.537
     w tym:
 • wypłatę zasiłków z opieki społecznej 16.537
 • remont dróg gminnych 45.000
 • wodociągowanie miejscowości Jodłówka Parcelacja 100.000

3.  Dokonuje się zmiany w limitach wydatków programu pod nazwą: “Czysta i zdrowa gmina” -  
     wodociągowanie Jodłówka Parcelacja. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków
     inwestycyjnych o kwotę
100.000 w/w zadania, ze względu za zwrócony ( rozliczony) podatek
     VAT z tytułu realizacji w/w tytułu inwestycyjn
ego.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 139/XIX/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 września 2004

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

-

-

Pomoc społeczna

461.071

16.537

-

85212

-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

422.290

-

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

422.290

-

-

85214

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

38.781

16.537

-

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

38.781

-

--

--

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami

-

16.537

758

-

-

Różne rozliczenia

33.695

-

-

75801

-

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

33.695

-

-

-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

33.695

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

53.156

-

--

80101

--

Szkoły podstawowe

44.506

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

44.506

-

-

80110

-

Gimnazja

8.650

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

8.650

-

756

-

---

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36.737

-

--

75615

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych

36.737

-

-

-

031

Podatek od nieruchomości

31.720

-

-

-

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.017

-

750

-

-

Administracja publiczna

48.000

-

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

48.000

-

   

097

Wpływy z różnych dochodów

48.000

-

600

-

-

Transport i łączność

-

388.422

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

-

388.422

-

-

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

-

388.422

Razem

632.659

404.959


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 139/XIX/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 września 2004

Zestawienie przychodów:

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

388.422


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 139/XIX/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 września 2004

Zestawienie wydatków:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

700

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

136.737

-

-

70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

136.737

-

-

-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

136.737

-

600

-

-

Transport i łączność

45.000

45.000

-

60014

-

Drogi publiczne powiatowe

45.000

-

-

-

4270

Zakup usług remontowych

45.000

-

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

-

45.000

-

--

4270

Zakup usług remontowych

-

45.000

750

-

-

Administracja publiczna

8.286

-

-

75095

-

Pozostała działalność

8.286

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

8.286

-

801

-

-

Oświata i wychowanie

126.565

-

-

80101

-

Szkoły podstawowe

105.968

-

-

-

4270

Zakup usług remontowych

105.968

-

-

80110

-

Gimnazja

20.597

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.597

-

852

-

-

Pomoc społeczna

461.071

16.537

-

85212

-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

422.290

-

-

-

3110

Świadczenia społeczne

422.290

-

-

85214

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

38.781

16.537

-

-

3110

Świadczenia społeczne

38.781

16.537

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

-

100.000

-

40002

-

Dostarczanie wody

-

100.000

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

100.000

 

Razem

777.659

161.537


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 08:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż