Pruchnik 14-01-2011


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak IR  271/2/2011

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 W rozdziale V ust. 2 pod 3.1

         Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

 

 W specyfikacji jest zapis :

 

Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną stację paliw w granicach

             administracyjnych miasta Pruchnik działającej  w systemie całodobowym przez

            wszystkie dni nie włączając dni ustawowo wolnych od pracy. Ocena spełniania

            warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów

            złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

W specyfikacji powinno być

Wykonawca musi posiadać jedną stację paliw w granicach

             administracyjnych miasta Pruchnik.

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie

  dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modyfikacja SIWZ nr IR 271/2/2011 na zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.01.2011 11:15
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.01.2011 12:29